Agenda ALV 6 april 2024

Aanvang 14.00u. We sluiten de alv af met een drankje.

1 Opening en welkom nieuwe leden; rondsturen presentielijst en afmeldingen.

2 Goedkeuring notulen ALV d.d. 18 november 2023.

3 Binnengekomen stukken en mededelingen.

       * Vorming van een Raad van Advies, voorstel Dick Simonis

       * Samenwerking met andere groepen/buitenland

4 Bestuurssamenstelling en functioneren.

– vacature secretaris.

– vacature bestuurslid (beeldhouwer)

– beleidsnotitie.

5 Financiën:

       * Jaarrekening

       * Verslag Kascommissie

6 Stand van zaken Expositie Commissie.

7 Stand van zaken Ballotage Commissie.

8 Stand van zaken PR en Communicatie Commissie.

9 Rondvraag

Bijlagen

Nog geen bijlagen

Notulen en bijlagen

DATA ALV najaar 2024  zaterdag 5 oktober