Skip to content
Mijn NKvBHelp!

Privacyverklaring

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers, hierna “NKvB”, vindt het belangrijk om zorgvuldig met de verwerking van aan hem verstrekte persoonsgegevens om te gaan. In deze verklaring legt de NKvB uit welke persoonsgegevens hij verzamelt, hoe de NKvB dit doet, hoe lang de gegevens worden bewaard, met wie deze worden gedeeld en wat uw rechten zijn.

Persoonsgegevens

Nieuwsbriefabonnees

De NKvB vraagt en gebruikt van geïnteresseerden die de externe nieuwsbrief willen ontvangen, uitsluitend naam en e-mailadres, zoals die zijn ingevuld op het online of het papieren aanmeldingsformulier. Iedere nieuwsbriefabonnee kan deze persoonsgegevens te allen tijde uit de verzendlijst laten verwijderen.
Het vervolg van deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de gegevens van verenigingsleden.

Leden

De NKvB verwerkt van zijn leden onder meer uw basisgegevens zoals uw naam, contactgegevens, IP-adres, en alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u als lid aan hem (heeft)verstrekt of die hij anderszins verkrijgt. De NKvB verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze aan hem heeft verstrekt bijvoorbeeld bij het aangaan van het lidmaatschap of het opgeven voor een tentoonstelling. De NKvB kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals andere verenigingen, musea, het handelsregister, of door gebruik te maken van websites of openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen

De NKvB kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• om ondersteunende diensten zoals het organiseren van tentoonstellingen, te verlenen.
• om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

De NKvB verwerkt uw persoonsgegevens om de hierin beschreven diensten uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of omdat u daar toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijn

De NKvB bewaart uw persoonsgegevens gedurende uw lidmaatschap en daarna niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze verklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen

voor de in deze verklaring beschreven doeleinden kan De NKvB uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder:

• derden die relevant zijn voor de te leveren diensten zoals culturele organisaties, fondsen, musea, regelgeving instanties en (semi)-overheidsinstellingen
• derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
• externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie de NKvB bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten rectificeren, verwijderen of over te dragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken altijd weer intrekken. bent u van mening dat De NKvB niet juist omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De NKvB maakt geen gebruik van cookies op zijn website.

Vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem contact met De NKvB op via: secretariaat@nkvb.nl