Agenda ALV 18 november 2023

  1. Opening en welkom nieuwe leden; rondsturen presentielijst en afmeldingen
  2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 22 april 2023. https://www.nkvb.nl/verslag-algemene-leden-vergadering-nkvb-van-22-april-2023/
  3. Binnengekomen stukken en mededelingen.
  4. Bestuurssamenstelling en functioneren.

– vacature secretaris.

– beleidsnotitie.

  1. Financiën:

– Voorstel contributie.

– Begroting 2024.

– Benoeming kascontrole commissie..

– Huurcontract Soest.

  1. Stand van zaken Expositie Commissie
  2. Stand van zaken Ballotage Commissie.
  3. Stand van zaken PR en Communicatie Commissie.
  4. Rondvraag

 

Bijlagen

Notulen en bijlagen

DATA ALV 2024 zaterdag 6 april & zaterdag 5 oktober