Menu

Verslag Algemene Leden Vergadering NKvB van 10 oktober 2021

Datum:              10 oktober2021 aanvang 12.30 uur

Plaats:               Kunststichting Hazart, Pimpelmees 2 3766 AX in Soest.

Bestuur: Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Marian Meerbeek en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst,  Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Marian Meerbeek, Marus van der Made, Simon Nusmeijer,  Rob Schreefel, Cissy van der Wel, Sanne van Tongeren, Kaat Schulte, Moniek Westerman, Leni van den Band, Gonda van der Zwaag, Juul Rameau, Barbara Houwers, Karin Santen, Louis Nienhuis, Dick Simonis, Ron van de Ven, John Sikking, Hennie van der Meer, Ton Wagenaar, Ivonne Halfens, Caroline Teesing, Cune van Groeningen, Mieke de Waal, Roel van der Weg, Imke Beek, Sytske de Jong, Joop Hollander, Linda Verkaaik, Jeroen Damen, Merel Holleboom, Leen Kessels, Raymond Hirs.

Afmeldingen: 24 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Jasper Schep, Irma Horstman, Wia Stegeman, Mia Trompenaars, Marieke Geerlings, Mary de Jong, Marina van der Kooi, Ada van Wonderen, Ninette Koning, Harry de Leeuw, Corrie van de Vendel, Lia Versteegh, Johan Sietzema, Loes Schellekens, Ellen Klijzing, Wim Bakker, Jos Verschaeren, Niels Lous, Caroline Diepstraten, Maria Bemelmans, Dre Devens, Henk van Bennekum, Martie van der Loo en Hans Reinders.


Voorafgaand aan de vergadering geeft Arjo Klamer, de kersverse emeritus-hoogleraar Kunst en Economie aan de Erasmus Universiteit een interactieve presentatie over de vraag wat ons drijft. Het duurt iets langer dan gepland en de vergadering start na een korte koffiepauze om ca 13 uur.

 1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen
  De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.
  In de afgelopen periode, sinds de Algemene Leden Vergadering van 29 september 2019 zijn 6 nieuwe leden toegetreden tot de Kring. Als resultaat van een drietal ballotage sessies kunnen we verwelkomen: Joke Zaal, Bert Gort, Juul Rameau, Martie van der Loo en Harry de Leeuw, allen als werkend lid van de Kring en John Sikking als aspirant-lid van de Kring. Zoals eerder is besloten door het bestuur is de definitie van aspirant-lid enigszins opgerekt waardoor ook niet-academie-verlaters in aanmerking kunnen komen. Juul Rameau en John Sikking zijn aanwezig en stellen zich kort voor aan de vergadering.
  Aangezien er gedurende lange tijd geen Algemene Leden Vergadering kon worden gehouden, vindt het bestuur het respectvol om de overleden leden kort te herdenken. In 2019 is Tony Andreas overleden, in 2020 zijn Erik van Spronsen, Jane Leeuwenburg en Aad Hoetjes overleden en in 2021 is Henk Hesselius overleden.

 

Klaas memoreert nogmaals dat er afgelopen kalenderjaar 2020 als gevolg van corona geen Algemene Leden Vergadering heeft plaats gevonden. Wel heeft er kort voor de pandemie toesloeg nog een leden lunch in Arti et Amicitiae in Amsterdam plaats gevonden. Ook is pas sinds kort een penningmeester gevonden. Roel van der Weg is bereid het penningmeesterschap op zich te nemen. Hij is vandaag aanwezig en staat op verzoek van de voorzitter ter introductie op. Het bestuur stelt voor Roel tot penningmeester van de NKvB te benoemen. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Het bestuur is verheugd. Welkom Roel!
 

 1. Goedkeuring notulen ALV d.d. 29 september 2019
  De notulen van de vergadering worden per bladzijde doorgenomen en zonder aanpassingen geaccepteerd door de vergadering en vervolgens vastgesteld.
 2. Jaarverslag
  Klaas vermeldt dat penningmeester Willibrord Wedemeijer nog wel de jaarstukken 2019 heeft gemaakt maar in 2020 is afgetreden. Zoals bekend was het de bedoeling dat Ans Goemans hem zou opvolgen maar zij heeft om haar moverende redenen besloten van het penningmeesterschap af te zien. Willibrord heeft nog geruime tijd voor de betalingen zorggedragen maar in de loop van de zomer van 2020 is dat overgenomen door Klaas. Daan en Klaas zijn sinds die tijd gezamenlijk penningmeester in de zin dat Daan de contributie verzorgt en Klaas de betalingen. Bij gebreke van een penningmeester is er dit jaar nog geen begroting opgesteld en is er geen kascommissie geweest. In plaats daarvan heeft het bestuur een administratiekantoor gevraagd de jaarcijfers op te stellen. Casper Vellenga licht ter vergadering toe wat hij heeft gedaan en zet uiteen dat de eindcijfers van de bankrekening overeenstemmen met de boekhouding en dat hij geen betalingen heeft aangetroffen die niet in de boekhouding staan vermeld. Naar aanleiding van vragen over de situatie met Pictoright licht Daan e.e.a. toe. De vergoeding van Pictoright was de afgelopen jaren € 50, - per persoon per jaar en voor de jaren 2017 en 2018 en 2019 zijn deze gelden aan de NKvB uitbetaald. Grotendeels zijn de betalingen aan de leden inmiddels uitgevoerd. Daan waarschuwt dat de vergoeding naar beneden wordt bijgesteld, naar alle waarschijnlijkheid naar € 30, - per jaar. De cijfers zijn duidelijk en er zijn verder geen vragen. Casper stelt daarom voor dat de vergadering de jaar cijfers overeenkomstig vaststelt en het bestuur decharge verleent. Aldus geschiedt.  
 3. Collectief abonnement Beelden

Omdat de presentatie van Arjo wat is uitgelopen, wordt de lunchpauze uitgesteld. Daan zet aan de vergadering uiteen dat hij door het blad Beelden de afgelopen tijd diverse malen is benaderd over een hervatting van het collectief abonnement. Gelet op de huurovereenkomst met Hazart betekent zo’n abonnement dat de contributie van de Kring met ongeveer € 30, -- omhoog moet. Daan laat de vergadering weten dat hij de indruk heeft dat het blad (zeer) grote behoefte heeft aan nieuwe abonnees. De vraag is of een collectief abonnement gewenst is. Na ampele discussie blijkt dat niet het geval. Er is een aantal leden dat al een abonnement heeft genomen. De “collectiviteitskorting” op de kosten is te verwaarlozen. Een groot aantal leden blijkt niet gecharmeerd van de wijze waarop de Kring de afgelopen jaren door de redactie van het blad Beelden is behandeld. Jeroen doet de suggestie dat de Kring een redacteur of een andere freelanceauteur uitnodigt een expositie te beschrijven en daarover te publiceren. Die suggestie wordt overgenomen: Er wordt voorlopig geen collectief abonnement genomen.

 

 1. Verdere gang van zaken exposities Hazart
  Het bestuur zet uiteen dat het de bedoeling is dat steeds twee curatoren het komende anderhalf jaar de exposities in Hazart organiseren. De huidige expo wordt gecureerd door Linda Verkaaik en Godelieve Smulders. De volgende expo is in handen van Dick Simonis en Frank Porcelijn, een kunstenaar die niet lid is van de Kring.  In maart en april is het nog niet duidelijk en in mei – juni is het de beurt aan Merel Holleboom en Kaat Schulte. Tijdens de vergadering wordt duidelijk dat maart en april niet ver meer af zijn en dat de invulling daarvan op korte termijn ter hand moet worden genomen. Linda breekt een lans voor de verhoging van de commissie die in Soest exposerende leden aan de Kring verschuldigd is. De kosten zijn hoog en moeten zo goed mogelijk gecompenseerd worden met opbrengsten van de activiteiten. Voor de komende expositie is de commissie al gepubliceerd en kan niet meer veranderd worden. Met ingang van de volgende expo wordt de “Kringcommissie” dus 20 %.
  Na twee gehouden exposities in Soest is het wel duidelijk geworden dat een goede communicatie tussen bestuur en curatoren en deelnemers aan de expositie van levensbelang is. Er zal een manier gevonden moeten worden om de “lessons learned” van de eerste expositie door te geven aan de curatoren van de volgende expositie en zo verder. Met name ook de pr verdient de nodige aandacht en dat vergt simpelweg “handjes”. Mieke de Waal wil wel als ondersteuner van de pr-activiteiten gaan functioneren maar wil/kan dat niet alleen doen. Gedacht wordt aan een soort draaiboek, dat continue wordt bijgehouden en dat wordt doorgegeven aan de volgende curatoren. Dit punt, aangevuld met financiële afspraken rond volgende exposities, moet met spoed worden opgepakt. Naast de genoemde expositiereeks in Soest blijft de Kring ook exposities elders op de gebruikelijke manier ondersteunen. Ook wordt de mogelijkheid om beelden te exposeren in de tuin bij Hazart genoemd. Aanvullende informatie wordt zo spoedig mogelijk verstrekt.
  Nog even inzoomend op de programmering in Soest: het idee van een atelier gesprek wordt aan de orde gesteld, waarbij wordt voorgesteld iemand uit te nodigen die vervolgens de discussie leidt rond de vraag, wat bezielt de kunstenaar?
  Dit idee wordt verder uitgewerkt in het programmaonderdeel kunstenaarsdiner.
 2. Ballotagecommissie
  De nieuwe secretaris van de ballotagecommissie is Henny van der Meer. Mede door corona heeft ballotage het afgelopen jaar niet of nauwelijks plaatsgevonden. Ook is de samenstelling van de commissie enige tijd onduidelijk geweest. Inmiddels is de commissie weer compleet gevuld: naast de secretaris Henny van der Meer hebben zitting in de commissie Kaat Schulte, Marcel van Zijp, Imke Beek, Leen Kessels en Simon Nusmeijer. Aldus is getracht om een gemêleerde samenstelling te verkrijgen.
  De commissie heeft inmiddels de eerste ballotageronde in deze samenstelling afgerond waarbij men heeft geconstateerd dat zowel het aanvraagformulier dat aan potentiële kandidaten wordt opgestuurd als de informatie op de website van de Kring aanpassing behoeft. Ook digitaal werkt de afhandeling van de ballotage procedure tot en met registratie en toegang verkrijgen tot de website van de Kring nog niet geheel naar wens.
 3. De ledendag 2022
  Hoewel het niet de bedoeling is dat de Kring alleen nog maar in Soest bij elkaar komt, wordt toch besloten de ledendag 2022 in Soest te organiseren. Voorstellen voor een programma worden door het bestuur ingewacht.
  Beter te vroeg dan te laat aandacht voor gevraagd: de nieuwjaarsborrel wordt natuurlijk in januari 2022 in Soest georganiseerd. De datum volgt.

 

 1. Website en social media
  Over één ding is de vergadering het roerend eens met elkaar: de website en het gebruik van social media verdient een veel grotere aandacht dan ze nu krijgen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een groot gebrek aan kennis van de materie en anderzijds (mogelijk een gevolg van deze eerste constatering) een groot gebrek aan menskracht.
  Het voorstel om voor dit laatste punt een betaalde kracht in te zetten vindt geen gehoor: daar hebben we simpelweg de financiële middelen niet voor. Sanne van Tongeren stelt voor de pr-ervaring vooral bij de jongere leden te zoeken.
  Duidelijk is dat er een communicatieplan moet komen om meer duidelijkheid te scheppen in de taken en acties die verwacht worden van de leden.
  Het was de bedoeling dat Juul Rameau na de vergadering een korte inleiding op het wat, hoe en waarom van het gebruik van Instagram zou geven. De tijd schiet echter te kort en Juul zal die inleiding op een ander moment online geven.
 2. Rondvraag
  De voorzitter deelt mee dat al eerder van uit de leden de suggestie is gedaan Jeroen Damen voor te dragen als erelid van onze vereniging vanwege zijn langdurig bewezen en bijzondere diensten aan de Kring. Dat voorstel wordt door het bestuur overgenomen en in stemming gebracht. Unaniem wordt het voorstel aangenomen. Welkom Jeroen als erelid van de NKvB!

  Sanne van Tongeren biedt aan om het nieuwe logo van de Kring naar alle leden te sturen met het verzoek om dit logo in de communicatie te gebruiken. Daarnaast vraagt ze aandacht voor de mogelijkheid om voor de catering voortaan duurzaam biologisch geproduceerd eten te kopen.

  Geen rondvragen verder meer aan de orde en dus sluit de voorzitter de vergadering.