Menu

Verslag Algemene Leden Vergadering NKvB van 26 juni 2022 

Datum:    26 juni 2022 aanvang 12.00 uur

Plaats:        Kunststichting Hazart, Pimpelmees 2 3766 AX in Soest.

 

Bestuur: Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Marian Meerbeek en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Marian Meerbeek, Moniek Westerman, Linda Verkaaik, Leen Kessels, Ada van Wonderen, Marina van der Kooi, Loes Schellekes, Mia Trompenaars, Joke Zaal, Corrie van de Vendel, Melanie de Vroom, Dick Simonis, Henny van der Meer, John Sikking, Leni van de Band, Mieke van de Hoen, Eddy Gheress, Marcel van Zijp, Eleni Tzatzalos, Mieke Kleinendorst, Kaat Schulte, Cune van Groeningen en Raymond Hirs. 

Afmeldingen: 10 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Marieke Geerlings, , Ninette Koning, Johan Sietzema, , Wim Bakker, Maria Bemelmans, Ine van Son, Lia Versteege, Gonda van der Zwaag, Simon Nusmeijer en Henk van Bennekum.

 1. Opening en welkom nieuwe leden; rondsturen presentielijst en afmeldingen.
  De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.
  In de afgelopen periode, sinds de Algemene Leden Vergadering van 10 oktober 2021 zijn 2 nieuwe leden toegetreden tot de Kring. Als resultaat van een drietal ballotage sessies kunnen we verwelkomen: Wilma Bosland en Bart van Deelen, beiden als werkend lid van de Kring.  Aanwezig en afmeldingen: zie hierboven.
 2. Korte chronologie van gebeurtenissen sinds de laatste ALV.
  Door Klaas is een korte aantekening gemaakt, welke voorafgaand aan de vergadering aan alle bestuursleden is toegezonden. Aanleiding hiervoor was het feit dat door diverse oorzaken het bestuur de afgelopen maanden slechts twee vergaderingen heeft gehouden: een tussentijdse evaluatie in Soest over de noodzaak van een coördinator (waarvoor een advertentie is geplaatst) en een reguliere vergadering in Amsterdam. Daarnaast zijn de nodige telefonische contacten in coronatijd geweest. De informatievoorziening naar de leden is daardoor enigszins in het gedrang is gekomen. Met name de functie van penningmeester heeft voor de nodige onrust gezorgd. De onlangs gekozen penningmeester heeft vrij kort na de Algemene Leden vergadering van 10 oktober 2021 aan Klaas laten weten toch af te zien van deze functie. Daarmee zijn we weer teruggeworpen in de oude situatie, die bestond voorafgaand aan de vergadering van 10 oktober. Net als toen is de functie van penningmeester de afgelopen maanden waargenomen door Klaas voor wat betreft de uitgaven en door Daan voor wat betreft de contributie en de afhandeling van Pictoright gelden.
  De verdere discussie rond het onderwerp penningmeester is bij agendapunt 7 gevoerd en dus wordt kortheidshalve daarnaar verwezen.
 3. Binnengekomen stukken en mededelingen.
  - Agendavoorstellen van Dick Simonis en Corrie van de Vendel, zie bijlage.
  Op verzoek van Dick Simonis en van Corrie van de Vendel zijn de aantekeningen van beiden, voorafgaand aan de Algemene Leden vergadering toegestuurd aan alle leden. Het hierin gedane verzoek tot het “vervroegd” uitschrijven van een Algemene Leden vergadering is gehonoreerd. De opgevoerde agendapunten zijn in de concept agenda opgenomen en worden dan ook onder de (relevante) navolgende agendapunten behandeld.

  Naast bovengenoemde stukken is van Johan Sietzema , van Wilma Bosland en van Ine van Son een mail binnengekomen, welke alle drie besproken worden.
  Johan merkt terecht op als landschapskunstenaar dat naast de exposities in Soest hij ook andere tentoonstellingen noodzakelijk acht voor de Kring want met name de buitenruimte voor dit soort kunst wordt in Soest gemist.
  De leden zijn unaniem in hun positieve bijval en onderschrijven de noodzaak van het hebben van een enthousiaste tentoonstellingscommissie. Deze commissie bestaat momenteel uit Marian Meerbeek, Godelieve Smulders, Leni van de Band en Sissy van der Wel. Marina van der Kooij meldt zich als nieuw expositie commissie lid.

  De tweede mail betreft die van Wilma Bosland, die aangeeft liefhebber te zijn om toe te treden tot de tentoonstellingscommissie: de commissie wordt stante pede uitgebreid!

  De derde mail betreft de constatering van Ine van Son dat er onjuiste informatie op de website van de Kring staat. Voorbeelden zijn het lidmaatschap van de Kring op het blad Beelden en de Pictoright vergoeding van € 50, - per lid per jaar. De discussie rond de website is niet voor de eerste keer onderwerp van de vergadering. Eerder is discussie geweest of de huidige website geschoond en aangepast moet worden of dat wellicht een geheel nieuwe website in Wordpress gemaakt moet worden. Daan geeft aan in een eerder stadium een commentaarstuk te hebben aangeleverd met de nodige kritieken en aanpassingen. Daar is door de beheerder niets mee gedaan. Corrie geeft aan hiernaar te willen kijken en verzoekt Daan om de bewuste aantekening aan haar te sturen. Zij neemt dan vervolgens ook contact op met Dick Simonis. Godelieve en Kaat bieden aan om een onderzoek te laten plegen naar de haalbaarheid van een nieuwe Wordpress website.
  Post meeting remark: Kaat trekt zich alsnog terug uit deze actie.
 4. Goedkeuring notulen ALV d.d. 10 oktober 2021, zie bijlage (ook op de website).
  De notulen van de vergadering worden per bladzijde doorgenomen en zonder aanpassingen geaccepteerd door de vergadering en vervolgens vastgesteld.
 5. Bestuurssamenstelling en functioneren.
  Zoals door Klaas al is verwoord onder agendapunt 2 bestaat het bestuur weer uit 4 personen, daar de vacature van penningmeester niet meer is vervuld. Terecht merkt de vergadering op dat dit een ongewenste situatie is die ook al bestond tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering van 10 oktober 2021. Als gevolg van het toen niet aanwezig zijn van een penningmeester is de financiële afhandeling destijds niet geheel volgens de regels gegaan maar is wel een akkoord van de vergadering op de financiële stukken gegeven. Daar kan nu niet op teruggekomen worden. Daan stelt voor om die discussie te voeren bij agendapunt 7.

  De vergadering stelt vast dat met voortvarendheid de zoektocht naar een nieuwe penningmeester moet worden voortgezet onder handhaving van de huidige waarneem constructie (die tijdelijk dient te zijn). Daan benadrukt nogmaals dat een bestuurslid uit de vereniging absoluut de voorkeur verdient boven wederom een bestuurslid van buiten. De deelname van momenteel twee leden van het bestuur uit de Kring van beeldhouwers is echt het absolute minimum!
 6. Inzet/samenstelling bestuur stichting 3D-Kunst.
  Klaas legt desgevraagd nog een keer uit waarom destijds deze stichting in het leven is geroepen in de aanloop naar ons 100-jarig jubileum. Zaken als ANBI status en regelgeving vanuit het Mondriaanfonds noodzaakten ons deze constructie op te tuigen waardoor de nodige subsidiegelden voor het jubileum konden worden verkregen. De binnengekomen gelden zijn deels gebruikt voor de viering, voor het jubileumboek en voor betaling aan de leden, waarmee het eindsaldo wederom op nul euro is geëindigd.

  Het bestuur van de Kring vormt ook het bestuur van deze stichting. De vraag is gerechtvaardigd of de stichting nog overeind gehouden moet worden, ten einde eventuele subsidiegelden te kunnen aanvragen, of dat de stichting ontbonden moet worden. De status quo wordt vooralsnog gehandhaafd.

  Klaas benadrukt nog eens dat kunstaankopen in beginsel niet fiscaal aftrekbaar zijn. Ook niet als ze geheel of gedeeltelijk via een anbi stichting als Stichting 3D Kunst worden geleid. De door Dick voorgestelde constructie wordt daarom niet gevolgd.
 7. Financiën:
  - Jaarstukken 2021 zie bijlage (ook op de website).
  Voorafgaand aan de vergadering zijn een drietal documenten aan alle leden gestuurd te weten de balans per 31 december 2021, het exploitatieoverzicht 2021 en een nadere specificatie. Door het (wederom) ontbreken van een penningmeester is geen begroting 2022 opgesteld en is geen controle uitgevoerd door een kascontrole commissie. Wel zijn de jaarstukken opgemaakt door een administratiekantoor van buiten (evenals vorig jaar).

  - Toelichting jaarcijfers en benoeming kascommissie
  Klaas geeft een korte toelichting op de stukken en geeft desgevraagd aan dat de het bedrag van € 5.000, - een toegekende subsidie betreft, welke aangevraagd was door Imke Beek
  (met gewaardeerde hulp van haar kinderen) voor de Hortus tentoonstelling. Deze subsidie is deels aangewend ter bestrijding van reiskosten der deelnemers en deels onder de deelnemers aan de expositie gelijkelijk verdeeld. Wellicht een idee om meer gebruik te maken van deze subsidievrager?

  Ervan uitgaande dat er op korte termijn weer een penningmeester kan worden aangesteld, wordt de kascontrole commissie voor dit jaar benoemd (Kaat Schulte en John Sikking) en ook voor volgend jaar zijn leden beschikbaar (John Sikking en Dick Simonis).

  - Goedkeuring jaarstukken.
  Onvrede over de afhandeling van de financiën tijdens de Algemene Leden Vergadering van 10 oktober 2021 leidt tot een discussie over hoe te handelen nu. De stelling wordt geponeerd dat de financiële stukken niet goedgekeurd kunnen worden omdat er formeel geen kascontrole commissie is geweest die e.e.a. heeft kunnen controleren.
  De praktische oplossing die gekozen wordt: de zojuist gekozen kascontrole commissie zal de aangeleverde stukken nog bekijken (op hele korte termijn, zodat de uitslag daarvan nog in de verslaglegging van de Algemene Lede vergadering kan worden opgenomen).

  De rode draad door de hele financiële discussie blijft het ontbreken van een penningmeester en de daaruit voortvloeiende consequenties en dus moet er alles aan gedaan worden deze vacature vervuld te krijgen.

  De vraagstelling of de contributie gehandhaafd blijft op hetzelfde niveau zal beantwoord worden, wanneer meer duidelijkheid is gecreëerd over voortzetting van de overeenkomst met Hazart. Vooralsnog blijft de contributie ongewijzigd en komende week zullen dan ook de facturen de deur uit gestuurd worden.
 8. Hazart onderkomen NKvB in Soest:
  - Organisatie.
  Terugkerende punten van aandacht zijn de grote verscheidenheid aan activiteiten die met weinig menscapaciteit moet worden uitgevoerd, de onvoldoende PR-uitingen, waardoor potentieel publiek (deels) wegblijft, de bereikbaarheid per telefoon en de gebrekkige wijze van betalen. Deels wordt dit in standgehouden, volgens Daan, omdat wij niet een echt lerende organisatie zijn. De hoop is erop gevestigd dat de komende evaluatie van het afgelopen jaar de nodige handgrepen zal opleveren waarmee aan de organisatie kan worden gesleuteld. Inmiddels is een telefoonabonnement afgesloten en is een smarttelefoon beschikbaar gesteld.

  - Programmering.
  Op 3 juli aanstaande start alweer de vijfde expositie van de Kring in Soest: “Het bewegende ding”). Besloten wordt om in de periode van begin oktober tot 6 november een ”nieuwe leden tentoonstelling” te organiseren waarvoor Dick zich als curator opwerpt. En voor de periode aan het einde van het jaar (november en december) verschaft John Sikking een kijkje achter de schermen. Hieronder onverkort zijn samenvatting van het thema:

  Tentoonstelling Hazart november/december
  Wat zit daar achter (werktitel)   poging tot verwantschap

  Soms kom je een kind tegen, dat met een vragende blik naar de wereld om zich heen kijkt.
  Ik hoorde laatst een kind aan haar vader vragen: “Waarom zijn de takken van een boom hard”. Het zijn dit soort vragen die onze wereld rijker maken. De wereld roept die vragen op: waar komt zij vandaan . Waar gaat zij heen; wij willen achter de schermen kijken . Hoe werkt het. Hoe zit het in elkaar. Wat is de samenhang tussen de dingen. We willen de ander leren kennen. Hoe werkt het. Hoe zit het in elkaar. Wat is de samenhang tussen de dingen. We willen de ander leren kennen. We willen ons zelf leren kennen. Wat bindt ons met en wat onderscheidt ons van de ander. En steeds moeten we daarvoor over de schutting kijken, over de horizon, in het verleden. Al dan niet met technische hulpmiddelen, die ons helpen verder te kijken. Nog kleiner , nog verder, nog complexer in tijd en ruimte. Met een groot aantal brillen kunnen we naar die wereld kijken, om dat wat ons verwondert  te benaderen:

  Met een wetenschappelijke blik
  Met een mythologische, religieuze blik
  Met een poëtische literaire blik
  Met een maatschappijkritische blik
  Met een liefdevolle blik
  Met een seksuele blik
  Met een psychiatrische blik
  Met een filosofische blik
  Met een historische blik

  Al die blikken vormen samen  een weefsel van verbintenissen. Tegelijkertijd  scheppen we daarmee een parallelle wereld waar we ook dagelijks in vertoeven. In navolging van bovenstaande kindervraag, willen wij jullie graag ook zo’n vraag laten formuleren, over iets wat je in de jou omringende  concrete wereld fascineert.

  We zien alleen de buitenkant. Maar wat gebeurt er vanbinnen? Kun je in een beeld een stuk van die zichtbare wereld samenbrengen met jou visie op wat zich daar dan in de coulissen op de achtergrond meespeelt aan oorzaken, werking,  fantasieën en verklaringen?

  Wil je meedoen stuur dan een mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  - Evaluatie samenwerking Hazart en NKvB.
  Vooruitlopend op de evaluatie met de directie van Soest is het raadzaam een interne evaluatie uit te voeren om beslagen ten ijs te komen in Soest. Daan heeft de afgelopen curatoren een vragenlijst opgestuurd met het verzoek deze in te vullen en wellicht aan te vullen.

  Het lopende contract met Soest loopt af op 31 december van dit jaar, maar praktisch gezien is het wel handig en verstandig voorlopig te acteren alsof het contract gewoon doorloopt. Dit ter voorkoming van planningsproblemen, wanneer pas laat in het jaar de voorbereidingen voor 2023 van start gaat.
 9. Ballotagecommissie:
   -      Vervanging en aanvulling commissieleden.
  Simon Nusmeijer is als eerste aan de beurt binnen de commissie om afgelost te worden, gezien zijn periode in de ballotagecommissie. Ten einde de commissie zo breed mogelijk te laten zijn (vanuit alle disciplines dient er een vertegenwoordiger in de commissie te zitten), wordt een oproep gedaan voor een kandidaat met een brede aandacht voor materialen en vormgeving.

   -      Stand van zaken ballotage.
  Bij de opening van de vergadering is al vermeld dat er een tweetal nieuwe leden zijn aangemeld na de laatste ALV van 10 oktober 2021. Daan geeft aan dat ondanks de positieve ballotage van de afgelopen jaren het ledenbestand van de Kring daalt: in 2017 nog 147 leden, in 2018 nog 130 leden, in 2019 nog 122 leden, in 2020 nog 114 leden en in 2021 nog 111 leden. In 2022 zijn bij de eerste ballotageronde weliswaar 12 kandidaten bekeken doch 10 hiervan zijn afgewezen.
  Op vragen uit de vergadering antwoordt de secretaris van de ballotagecommissie dat niet eenduidig valt vast te stellen waarom zo veel ballotages negatief uitpakken: niet vernieuwend, geen reflectie op eigen werk, grote mate van herhaling zijn enkele van de conclusies van de commissie. Toch wordt steeds meer naar het werk zelf gekeken en minder naar de C.V. van de kandidaat. Ook wordt tegenwoordig de kandidaat uitgenodigd aan te geven wat hij/zij verwacht van het lidmaatschap van de Kring.
  In feite zijn alle leden van de Kring ambassadeurs voor de kring en vandaar wederom een oproep aan allen om de oren en ogen open te houden en met aanbevelingen te komen naar de ballotagecommissie.
  Godelieve zal een advertentie opstellen.
 10.  Leden dag 2022:
   -       Suggesties?
  Hoewel het jaar al voor de helft voorbij is, wordt vanuit de vergadering positief gereageerd op de vraag of er suggesties zijn voor een ledendag. Na enige uitleg over nut/noodzaak/wens van zo’n dag wordt geopperd om met de Kring (zoals al eens eerder een aantal jaren geleden) een bezoek te brengen aan museum Voorlinden, nu Antony Gormley daar exposeert. Het bezoek dient van tevoren aangemeld te worden en hopelijk neemt een van de leden dit initiatief.
 11.  Rondvraag
  Gezien het tijdstip van de dag (15.00 uur) en de gereedstaande lunch, maakt niemand gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van een rondvraag en dus sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag Algemene Leden Vergadering NKvB 29 september 2019

Liever als worddocument lezen? https://drive.google.com/open?id=0B0LURo-bU7OQV1hUOU4tdW9EaUZaQjg1UW05dXkzWWRoNS1V

Datum:              29 september 2019, aanvang 12.30 uur

Plaats:               gebouw A 08 aan de KNSM-laan 808, 1019 LT te Amsterdam

Bestuur: Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Willibrord Wedemeijer, penningmeester en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst, Raymond Hirs, Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Willibrord Wedemeijer, Henk van Bennekum, Rita van der Vegt, Marian Meerbeek, Marco Goldenbelt, Marus van der Made, Simon Nusmeijer, Marina van der Kooi, Ada van Wonderen, Rob Schreefel, Moniek Westerman, Loes Schellekens, Cissy van der Wel, Sanne van Tongeren

Afmeldingen: 10 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.

 1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen
  De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.
  In de afgelopen periode, sinds de Algemene Leden Vergadering van 4 november 2018, zijn 5 nieuwe leden toegetreden tot de Kring. Als resultaat van een drietal ballotage sessies kunnen we verwelkomen Hans van de Bovenkamp, Sanne van Tongeren en Loes Schellekens, allen als werkend lid van de Kring en Rianne Schaaf en Barbara Houwers, beiden als aspirant-lid van de Kring. Zoals eerder is besloten door het bestuur is de definitie van aspirant-lid enigszins opgerekt waardoor ook niet-academie-verlaters in aanmerking kunnen komen.  Sanne en Loes zijn aanwezig en stellen zich kort voor aan de vergadering.

  Na opstartproblemen, als gevolg van zijn verblijf in het buitenland, is de communicatie met Hans van Bovenkamp goed gekomen.

  Vooruitlopend op agendapunt 4. Bestuurssamenstelling introduceert Klaas twee nieuwe bestuursleden te weten Marian Meerbeek, die de functie van Merel Holleboom gaat overnemen en Ans Goemans’, die na dit kalenderjaar de functie van penningmeester overneemt van Willibrord Wedemeijer.

 2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 4 november 2018
  De notulen van de vergadering worden doorgenomen en zonder aanpassingen geaccepteerd door de vergadering en vervolgens vastgesteld. Wellicht ten overvloede wordt nogmaals opgemerkt dat het verslag niet alsnog wordt meegezonden met de uitnodiging voor de ALV omdat het document reeds lang gepubliceerd staat op de website (waar overigens wel naar wordt verwezen in de agenda).

  Het verzoek van Marus van der Made om het verslag vooral kort te houden zal door de secretaris in welwillende overweging worden meegenomen!

 3. Binnengekomen stukken en mededelingen
  Naast de afmeldingen voor de vergadering zijn er twee mails binnengekomen welke vermeld en behandeld dienen te worden.
  In de eerste mail van Marus van der Made wordt gevraagd om een specificatie van de kosten van de jubileumviering. Hierop wordt teruggekomen bij agendapunt 5. Financiën.
  De tweede mail is van Dré Devens die enerzijds verzoekt voor de locatie van de Algemene Leden Vergadering eens een andere plaats uit te kiezen dan altijd maar Amsterdam en anderzijds oppert om een ledenpas in te voeren voor de Kring. Aantoonbaar lidmaatschap van een kunstenaarsvereniging heeft nogal wat voordelen, met name ook in Duitsland.

  Hoewel begrip opgebracht kan worden voor het variëren van de locatie moet wel bedacht worden dat, kijkend naar de spreiding van de leden over Nederland er 40 leden komen uit Noord-Holland, 16 uit Zuid-Holland en 12 uit Gelderland. Vanuit die hoek bekeken ligt Amsterdam natuurlijk vrij centraal en is goed bereikbaar par auto en openbaar vervoer.

  Over nut en noodzaak van een ledenpas wordt gesproken e de algemene opinie is dat een ledenpas een gepasseerd station is. En mogelijke combinatie als voordeelpas bij bedrijven wordt niet (meer) als zinvol gezien.
  Wel wordt onderschreven dat een grotere naamsbekendheid van de Kring aandacht verdient. Bij exposities dient nadrukkelijker het lidmaatschap van de Kring te worden vermeld. Dit gedachtengoed wordt opgepakt door het bestuur.

 4. Bestuurssamenstelling
  De vacature, ontstaan door het vertrek van Merel Holleboom, ruim anderhalf jaar geleden, is gevuld!
  Marian Meerbeek heeft zich bereid verklaard deze functie (die echt door een “beeldhouwer” moet worden vervuld, de komende jaren te willen vervullen. Per direct heeft zij dan ook zitting genomen achter de bestuurstafel.
  Willibrord Wedemeijer, alweer jaren lang het vertrouwde gezicht op de stoel van de penningmeester, heeft zijn vertrek per 1 januari 2020 aangekondigd. Wel zal hij de financiële verantwoording over het boekjaar 2019 (figuurlijk gesproken) nog voor zijn rekening nemen. Intussen is Ans Goemans bereid gevonden de functie van penningmeester over te nemen. Ook zij is per direct aangeschoven achter de bestuurstafel en zal de komende maanden gezamenlijk met Willibrord opereren en de functie per genoemde datum overnemen.
  Beide nieuwe bestuursleden worden enthousiast begroet en ontvangen door de vergadering.

 5. Financiën
  - Jaarverslag 2018 (zie site)

  Het jaarverslag is gepubliceerd op de website, ter inzage dus voor alle leden. De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers.
  Terugkijkend kan worden vastgesteld dat de viering van ons jubileum in 2018 financieel gezien een beperkte verliespost heeft opgeleverd. Dit verlies wordt volledig ten laste gebracht van het eigen vermogen van de Kring.
  De volledige bijdrage van de Mondriaan stichting is ten goede gekomen aan de deelnemende leden van de Kring.
  Ook de begrotingspost Pictoright wordt (desgevraagd) nogmaals toegelicht: Deze organisatie kent elke beeldhouwer per jaar € 50,00 toe nadat de Kring haar ledenbestand per eerste van de maand januari heeft aangeleverd. Lidmaatschap van meerdere organisaties die profiteren van deze regeling kent geen cumulatief patroon: slechts vanuit één organisatie wordt de vergoeding toegekend. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van het aantal leden en bedraagt standaard jaarlijks € 50,00 (achteraf).

  Marus van der Made krijgt (desgevraagd) tekst en uitleg over de financiën rond de jubileumviering. Het cijfermateriaal wordt hem tijdens de vergadering ter hand gesteld door Willibrord.
   
  - Verslag kascommissie
  De commissie (ook wel rekening commissie genoemd), bestaande uit Raymond Hirs en Leni van den Band, heeft per mail haar bevindingen gerapporteerd met als aanbeveling decharge te verlenen aan het bestuur/de penningmeester. Leni is verhinderd aanwezig te zijn bij de vergadering vandaar dat Raymond de bevindingen toelicht met daarbij een uitgebreide bespiegeling over tal van andere zaken, zoals gewenste vergoedingen voor materiaal en reizen, inzet van social media, benaderen jongeren voor een lidmaatschap van de Kring en inzet en gebruik van beurzen.

  - Goedkeuring jaarverslag
  Het jaarverslag 2018 wordt, na het verslag van de kascommissie, goedgekeurd en decharge wordt verleend.

  - Goedkeuring begroting 2020 (zie site)
  De  begroting 2020 is vroegtijdig door Willibrord op de website geplaatst, om iedereen in de gelegenheid te stellen vooraf kennis van deze begroting te nemen.
  Willibrord memoreert nog maar eens dat de bijdrage aan exposities, normaal gesproken € 600,- mogelijk aan de lage kant is. Hij bepleit een hogere bijdrage aan exposities dan nu het geval is. De bijdrage zou zijns inziens van 42 % naar 50 % moeten worden verhoogd.
  In het ideale geval kom je tot een substantiële bijdrage in de reiskosten, de materiaalkosten en de sta (hang) vergoeding, daarbij onmiddellijk aangevend dat de inkomstenkant van de Kring een trendmatige daling kent, vooral veroorzaakt door het teruglopend ledenaantal.

  De gedachte om (kostenbesparend) de bijdrage van Sculpture Network (€ 220,-) te schrappen wordt door de vergadering niet gedeeld. Enerzijds is de besparing minimaal en anderzijds zou je op deze wijze de korting, die je als lid van de Kring krijgt bij een lidmaatschap van Sculpture Network verspelen.

  Na nog enige toelichting van Willibrord wordt met algemene stemmen ingestemd met het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten en wordt de begroting 2020 geaccordeerd.

 6. Verslaglegging gang van zaken expositie commissie
  Godelieve, lid van de expositie commissie, doet verslag van de laatste vergadering van de expositie commissie van 23 september jongstleden:
  In 2019, het jaar na de jubileumviering, zijn slechts een beperkt aantal exposities georganiseerd door de Kring. Dat staat natuurlijk los van alle individuele exposities, georganiseerd door de leden zelf.

  Voor 2020 staan in ieder geval een viertal exposities op stapel:
  1. Kasteel Ravenstein, te Heenvliet bij Rotterdam
      Betreft de Pinksteren, mei – juni 2020
      Organisatoren: Leni van den Band en Marian Meerbeek
  2. Pulchri, de grote zaal en een tuintentoonstelling, te Den Haag
      juli – augustus 2020
      Organisatoren: Godelieve Smulders en Marian Meerbeek
  3. Hofje van Nieuwkoop, in samenwerking met Pulchri, te Den Haag
      eind augustus 2020
      Organisator: Marian Meerbeek
  4. Hofwijk, landgoed voormalig landhuis van Huygens, te Voorburg
      half september 2020
      Organisator: Marian Meerbeek, gelinkt aan museum Voorburg

  Voor 2021 staat voorlopig een expositie in de Heemtuin op het programma.
  Mogelijke tentoonstellingen waar de eerste (voorzichtige) voorbereidingen voor zijn uitgevoerd:
  1. Artis
  2. Museum van Loon
  3. Wester Amstel
  4. Willet-Holthuysen

  Mogelijke ideeën om nader te onderzoeken:
  1.
  St Gerlach Beeldentuin
  2. Achter de Westduinen
  3. Landgoed Anning ahof, Zwolle
  4. Nest, Tentoonstellingsruimte
  5. Den Haag, Constant Rebeque plein
  6. Bergkerk in Deventer
  7. Gardino, Berg en Terblijt
  8. Haagse Kunstkring nieuwe leden tentoonstelling
  9. Paleis Soestdijk
  10. Het HEM , het nieuwe kunstpaleis in de oude kogelfabriek in Zaandam
  11. Museum Kathrinen Hof, Kranenburg in Duitsland
  12. Artoll, werkplek,  Bettburg Hau bij Kleef Duitsland
  13. Munster, Duitsland
  14. Huntenkunst,
  15. Loods 6
  16. Kunstrai Erik Hermida
  17. Figuratieve beurs
  18. Molenhoek in Noord-Limburg
  19. Forten te Den Helder


 7. Ballotagecommissie
  De huidige ballotagecommissie, bestaande uit de volgende leden: Marcel van Zijp (secretaris), Catharina van der Ven, Simon Nussmeijer, Petra Boshart, Imke Beek en, Marian Meerbeek, heeft in 2019 drie ballotage ronden georganiseerd, wat een 5-tal nieuwe leden heeft opgeleverd (zie agendapunt 1. Opening).
  Petra Boshart zal de commissie verlaten evenals Marian Meerbeek, die zich vanaf nu bezig zal houden met bestuursactiviteiten en met de expositie commissie. Afgelopen jaar heeft Leen Kessels zich bereid verklaard zitting te willen nemen in de ballotagecommissie. De secretaris zal haar benaderen met de vraag of die bereidheid nog immer aanwezig is. Voor de andere vrijgekomen functie zal een vacature plaatsing mogelijk een vervanger opleveren.

 8. De NKvB na 2018, een vooruitblik
  Zoals in de vorige Algemene Leden vergadering is voorgesteld is in een klein comité invulling gegeven aan de oprichting van een “denktank”.
  Door de secretaris is op 6 maart 2019 een discussiestuk “Nederlandse Kring van Beeldhouwers” opgesteld om enigszins richting te geven aan de te voeren discussies binnen deze denktank. Drukke agenda’s van alle deelnemers aan deze discussiegroep ten spijt is de groep 2 keer bijeen geweest (op 14 maart en op 29 augustus). Van beide bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Zonder inhoudelijk alle discussie uitvoerig te belichten is de stelling gerechtvaardigd dat de groep een te kleine afspiegeling van de Kring vormt om representatief te zijn. Het is om die reden dat gezocht wordt naar een behandeling waarbij de leden van de kring allen betrokken (kunnen) worden. Voorgesteld wordt om de activiteiten van de denktank voort te zetten en dat op enig moment de uitkomsten daarvan in een vorm van enquête naar de leden wordt gestuurd voor eventuele besluitvorming. Aldus wordt besloten.

  Sanne van Tongeren wil graag meedoen in de groep en de secretaris zal dan ook de geproduceerde stukken (het discussiestuk en de beide verslagen) aan haar doen toekomen.

 9. Exposities 2020 en verder
  Kortheidshalve wordt verwezen naar het gestelde in agendapunt 6. Verslaglegging van de expositiecommissie.

 10. Leden dag 200
  Mieke Kleinendorst zal de ledendag dit jaar organiseren en wel op 11 december. Zij licht een tipje van de sluier op voor wat betreft het programma: een kunsthistoricus zal een lezing geven (onderwerp: gips) en in samenwerking met de Rijks Academie wordt een rondleiding voorzien langs gipsmodellen. Ook een lunch en afsluitende borrel maken onderdeel van het programma uit. Een uitnodiging wordt t.z.t. rondgestuurd.

 11. Rondvraag
  Henk van Bennekum neemt de gelegenheid te baat om aandacht te vragen voor een aantal uitnodigingen: Een symposium Sector Dordrecht overvde kunstenaarspraktijk van gisteren en vandaag. Daaraan verbonden zal op 11 oktober in hetzelfde Dordrechts Museum het jubileumboek “In materie verbeeld - 40 jaar Sector Dordrecht Nederlandse Kring van Beeldhouwers worden gepresenteerd.

  Wellicht ten overvloede wordt (desgevraagd) nogmaals duidelijk gemaakt door Klaas aan Marus van der Made dat de curator van de jubileumtentoonstelling niet betaald is.

  Godelieve memoreert de recente gebeurtenissen rond de expositie Amsterdamse Bos, waarbij de nieuwe opzet van deze expositie uitgaat van de gedachte dat beeldhouwers zelf de initiële kosten moeten bekostigen en dat slechts voor een kleine groep (uiteindelijk) geselecteerde kunstenaars er een vergoeding inzit. Dat betekent dus dat veel andere kunstenaars kosten maken zonder enige vergoeding. Alhoewel de handelswijze niet op veel instemming kan rekenen van de vergadering wordt het niet nodig geacht dat de Kring uit naam van de kunstenaars hiertegen ageert. Zo zijn nu eenmaal de regels van het spel tegenwoordig….!

  Geen rondvragen verder meer aan de orde en dus sluit de voorzitter de vergadering .


https://drive.google.com/open?id=0B0LURo-bU7OQV1hUOU4tdW9EaUZaQjg1UW05dXkzWWRoNS1V
St3D jaarcijfers 2018
Jaaroverzicht 2018
20190118financiele verantwoording Jubileumtentoonstelling