Menu

Drie smaken lidmaatschap
De NKvB kent verschillende soorten lidmaatschap. Voor nieuwe leden zijn er drie van belang: werkend lid, aspirantlid en vriendenlid.

Ballotage op professionaliteit, kwaliteit en motivatie
Voor nieuwe leden kent de Nederlandse Kring van Beeldhouwers het normale lidmaatschap als werkend lid en het aspirantlidmaatschap voor academieverlaters. Lid worden kan alleen nadat de professionaliteit, de kwaliteit van het werk en de motivatie van de kandidaat getoetst is door een groep van minstens vijf Kringleden (ballotagecommissie), die geen bestuurslid zijn. Academieverlaters kunnen onder voorwaarden tijdelijk lid worden na een 'milde' ballotage tegen een gereduceerd tarief. Daarbij kent de NKvB ook nog het vriendenlidmaatschap, uiteraard zonder ballotage. 

Er is 4 x per jaar een ballotagemoment. De vastgelegde data staan in de Nieuwskolom op de op de homepage gepubliceerd. De basis voor de ballotage is de website van de kandidaat, die op het moment van ballotage een volledige indruk moet geven van werk, professionaliteit en activiteiten, inclusief cv.

Werkend lid
De Kring is een beroepsorganisatie en zij bestaat voor het overgrote deel uit actieve leden. Zij zijn ‘werkend lid’, betalen de volle contributie. Zij kunnen van alle privileges gebruik maken en aan alle activiteiten deelnemen. Ruimtelijk werkende beeldend kunstenaar met een gevestigde beroepspraktijk, de professionals die hun plaats in de kunstwereld en het culturele leven hebben gevonden, vormen de harde kern van de Kring.
De NKvB heeft een aparte ballotagecommissie die het werk van een aanstaand lid toetst. De ballotagecommissie bestaat uit een jaarlijks wisselende groep van vijf Kringleden uit verschillende disciplines. Zij beoordelen de professionaliteit en kwaliteit van het werk van de ballotant op basis de actuele gegevens op de website van het potentiële lid. Ballotanten ontvangen de beslissing van het bestuur zo snel mogelijk na de uitslag van de ballotagecommissie. De uitslag wordt toegelicht; er wordt niet verder over gecorrespondeerd.

Werkende leden hebben stemrecht op vergaderingen, kunnen bestuursfuncties bekleden en hebben onbeperkt toegang tot alle ledengedeeltes van de website. Ze kunnen inschrijven op tentoonstellingen die door de Kring georganiseerd zijn en opdrachten die op de website alleen voor leden toegankelijk zijn. (aanmelding)

Aspirantlid
Een tweede actieve kunstenaarsgroep binnen de Kring wordt gevormd door de aspirantleden. Dat zijn kunstenaars die nog geen compleet oeuvre kunnen tonen, zoals academieverlaters of autodidacten, maar die wel over voldoende artistieke en ruimtelijke kwaliteiten beschikken. De Kring tracht hen op die manier een steun in de rug te geven. Afhankelijk van het oordeel van de ballotagecommissie, die de kwaliteit van het ruimtelijk werk bekijkt, krijgt zo'n ballotant het aspirantlidmaatschap aangeboden met de mogelijkheid zich te ontwikkelen in de geriefelijk omstandigheid dat aangesloten te zijn bij onze beroepsorganisatie. 
Een aspirantlid betaalt bijna de helft van de gangbare contributie en heeft toegang tot het ledengedeelte van de website. Aspirantleden hebben geen stemrecht op vergaderingen en kunnen geen verenigingsfuncties bekleden. Ze verplichten zich aan te melden voor definitieve ballotage binnen een termijn van twee jaar na hun acceptatie als aspirantlid om zodoende in aanmerking te komen voor het volwaardige werkend lidmaatschap. Komt het aspirantlid de eerste keer niet door de ballotage, dan kan er nogmaals ingezonden worden, mits dat binnen dezelfde termijn van twee jaar na het behalen van het examen is. (aanmelding)

Vriendenlid
De Kring heeft geen donateurs, maar vriendenleden. Dat zijn mensen of instellingen die de driedimensionale kunsten en daarom zeker de NKvB een warm hart toedragen. Ze geven daar vorm aan door een ruimhartige financiële bijdrage van minstens 100 euro per jaar en leveren daarbij meestal ook een actieve bijdrage aan de Kring. Een vriendenlid ontvangt de catalogi van de NKvB, heeft gratis toegang tot Kringactiviteiten waar niet-leden voor moeten betalen en wordt uitgenodigd voor alle tentoonstellingen, symposia en atelierbezoeken die de Kring organiseert. Een vriendenlid heeft wel toegang tot ledenvergaderingen, maar geen stemrecht (aanmelding)

Bijzondere lidmaatschappen 
Niet zelden hebben twee professionele beeldhouwers een partnerrelatie. In dat geval ontvangt de partner, uiteraard na succesvolle ballotage, het volwaardig lidmaatschap tegen gereduceerd tarief. Voorheen hanteerde de Kring voor haar oudere, werkende leden het seniorenlidmaatschap. Dat was een volwaardig lidmaatschap eveneens tegen gereduceerd tarief. Vanaf 1 januari 2014 is daar een einde aan gekomen en betalen alle nieuwe werkende leden hetzelfde tarief, ongeacht hun leeftijd. Zodra een werkend lid geen gebruik meer maakt van alle diensten van de NKvB, is de overstap mogelijk naar het vriendenlidmaatschap.Ten slotte is er nog het erelidmaatschap. Dit gratis lidmaatschap is een privilege dat alleen mensen ten deel valt, die zich uitzonderlijk en met zeer veel verdienste hebben ingespannen voor de ruimtelijke kunsten.

Contributies per kalenderjaar:

Werkend lid > 180 euro per jaar

Aspirantlid > 95 euro per jaar

Vriendenlid > minstens 100 euro per jaar

Seniorenlid > 180 euro per jaar (voor leden die na 1-1-2014 de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt)

Partnerlid > 95 euro per jaar

Erelid > geen contributie

Ballotage
Door zich online aan te melden verklaart de ballotant op de hoogte te zijn van de voorwaarden en kosten van het lidmaatschap van de NKvB. De ballotant verklaart de lidmaatschapsinformatie te hebben gelezen en weet dat er aan ballotage kosten verbonden zijn. Bij de ballotage worden werk, cv en andere informatie op de website van de ballotant beoordeeld. De informatie op die eigen website moet actueel en op orde zijn, zodat de ballotagecommissie zich een helder beeld kan vormen van werk en activiteiten. Bij uitzondering en na overleg is ook mogelijk documentatie/portfolio met cv per mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De ballotagekosten bedragen 25 euro en dat bedrag dient voor de ballotagevergadering te zijn gestort op bankrekening NL61INGB0000286333 ten name van Nederlandse Kring van Beeldhouwers Amsterdam, onder vermelding van 'Ballotage' en de naam van de ballotant. 


Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk in november van het lopende kalenderjaar te geschieden bij de secretaris van de Kring. De beëindiging gaat in op 1 januari van het kalenderjaar dat daarop volgt en ontslaat het lid niet van bestaande (betalings)verplichtingen.