Menu

Algemeen

Het gebied Oude Mars ligt aan de rand van het stedelijk gebied van Zwolle. Zowel het centrum van de stad als het buitengebied rond de stad zijn nabij. Ten noorden ligt de Zwolse woonbuurt Gerenbroek en aan de oostkant is de Wijheseweg gesitueerd. Ten zuiden en westen wordt de Oude Mars omsloten door het historische landgoed Zandhove en door bos. De plek waar het landgoed later zou ontstaan, lag in de Middeleeuwen aan de zuidrand van de Zwolse Mars. Het was een vochtig gebied dat regelmatig overstroomd is geweest. Een deel van het zand dat daarbij is afgezet, is opgestoven tot duinen. Het landgoed zelf is bekend sinds 1675. Aan de rand van het gebied de Oude Mars ligt een boerderij met dezelfde naam die sinds 2007 op de lijst van Rijksmonumenten staat. Dit beeldbepalende monument uit 1938 is van een bijzondere architectuur die in Overijssel verder niet voorkomt: een hoeve van een gesloten type. Op dit moment realiseert de gemeente Zwolle in de Oude Mars een nieuwbouwproject van honderd zeer ruime nieuwbouwkavels voor particuliere woningen. De kavels worden vanaf september 2009 in verschillende fasen uitgegeven. Kopers realiseren onder architectuur en naar eigen inzicht hun woning. Rondom de boerderij blijft de ruimte open, zodat de sfeervolle uitstraling van dit pand volledig tot zijn recht komt. In de toekomst krijgt boerderij de Oude Mars een maatschappelijke functie.

 

De gemeente Zwolle heeft via de percentageregeling budget voor een kunstopdracht. Er is een werkgroep geformeerd waarin de Commissie Beeldende Kunst en diverse betrokkenen namens de gemeente Zwolle zitting hebben.  

Kader beeldende kunstopdracht

Om de nieuwe buurt bereikbaar te maken per auto, wordt vanaf de Wijheseweg, de weg richting Deventer, een eigen, statige toegangslaan gerealiseerd. Daarnaast zal er een langzaam verkeersroute (voor fietsers en voetgangers) dwars door de wijk lopen die aansluit op deze toegangslaan. De bijdrage van de beeldend kunstenaar zal gesitueerd moeten worden in het gebied van beide routes inclusief de aangrenzende openbare ruimte. De bijdrage van de beeldende kunst zal uitdrukking moeten geven aan de verbinding tussen de oude en de nieuwe identiteit van de Oude Mars. De identiteit van de bijzondere locatie en de nieuwe wijk dienen versterkt te worden en de kunsttoepassing dient hechting van de nieuwe woonwijk aan de specifieke locatie te verwezenlijken. Kernwoorden hierbij zijn verassing, herkenbaarheid en zichtbaarheid. Op welke wijze de beeldende kunstbijdrage gestalte moet krijgen en met welke techniek dit wordt uitgedrukt, is aan de kunstenaar. Het kan dus om een object gaan of geïntegreerd worden in het reeds vastgestelde plan voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit plan dient als uitgangspunt.

 

Budget

Er is een all in budget van € 75.000,= exclusief BTW beschikbaar.

 

Procedure

De werkgroep nodigt kunstenaars uit om kennis te nemen van het stedenbouwkundig plan (inclusief het plan voor de inrichting van de openbare ruimte) en de locatie voor de kunsttoepassing via deze website en via www.oudemarszwolle.nl. Kunstenaars die belangstelling hebben voor deze opdracht worden verzocht relevante documentatie in te zenden, 2-dimensionaal, op A-4 formaat vóór 21 december 2009. Op de enveloppe vermelden ´kunstopdracht Oude Mars´. De selectie vindt plaats door de werkgroep, op basis van het hierboven geschetste kader. Aan de geselecteerde kunstenaars zal vervolgens gevraagd worden om hun ideeën voor de Oude Mars uit te werken, waarna de definitieve opdracht aan een (of meer) kunstenaars wordt verleend. Gestreefd wordt naar oplevering van het kunstwerk afgestemd op de voortgang van het project Oude Mars in zijn geheel.

Zenden aan:

Commissie Beeldende Kunst

t.a.v. M. Zweers

Postbus 10007

8000 GA Zwolle 

 

Meer informatie: www.zwolle.nl