Menu

Verslag Algemene Leden Vergadering NKvB 29 september 2019

Liever als worddocument lezen? https://drive.google.com/open?id=0B0LURo-bU7OQV1hUOU4tdW9EaUZaQjg1UW05dXkzWWRoNS1V

Datum:              29 september 2019, aanvang 12.30 uur

Plaats:               gebouw A 08 aan de KNSM-laan 808, 1019 LT te Amsterdam

Bestuur: Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Willibrord Wedemeijer, penningmeester en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst, Raymond Hirs, Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Willibrord Wedemeijer, Henk van Bennekum, Rita van der Vegt, Marian Meerbeek, Marco Goldenbelt, Marus van der Made, Simon Nusmeijer, Marina van der Kooi, Ada van Wonderen, Rob Schreefel, Moniek Westerman, Loes Schellekens, Cissy van der Wel, Sanne van Tongeren

Afmeldingen: 10 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.

 1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen
  De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.
  In de afgelopen periode, sinds de Algemene Leden Vergadering van 4 november 2018, zijn 5 nieuwe leden toegetreden tot de Kring. Als resultaat van een drietal ballotage sessies kunnen we verwelkomen Hans van de Bovenkamp, Sanne van Tongeren en Loes Schellekens, allen als werkend lid van de Kring en Rianne Schaaf en Barbara Houwers, beiden als aspirant-lid van de Kring. Zoals eerder is besloten door het bestuur is de definitie van aspirant-lid enigszins opgerekt waardoor ook niet-academie-verlaters in aanmerking kunnen komen.  Sanne en Loes zijn aanwezig en stellen zich kort voor aan de vergadering.

  Na opstartproblemen, als gevolg van zijn verblijf in het buitenland, is de communicatie met Hans van Bovenkamp goed gekomen.

  Vooruitlopend op agendapunt 4. Bestuurssamenstelling introduceert Klaas twee nieuwe bestuursleden te weten Marian Meerbeek, die de functie van Merel Holleboom gaat overnemen en Ans Goemans’, die na dit kalenderjaar de functie van penningmeester overneemt van Willibrord Wedemeijer.

 2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 4 november 2018
  De notulen van de vergadering worden doorgenomen en zonder aanpassingen geaccepteerd door de vergadering en vervolgens vastgesteld. Wellicht ten overvloede wordt nogmaals opgemerkt dat het verslag niet alsnog wordt meegezonden met de uitnodiging voor de ALV omdat het document reeds lang gepubliceerd staat op de website (waar overigens wel naar wordt verwezen in de agenda).

  Het verzoek van Marus van der Made om het verslag vooral kort te houden zal door de secretaris in welwillende overweging worden meegenomen!

 3. Binnengekomen stukken en mededelingen
  Naast de afmeldingen voor de vergadering zijn er twee mails binnengekomen welke vermeld en behandeld dienen te worden.
  In de eerste mail van Marus van der Made wordt gevraagd om een specificatie van de kosten van de jubileumviering. Hierop wordt teruggekomen bij agendapunt 5. Financiën.
  De tweede mail is van Dré Devens die enerzijds verzoekt voor de locatie van de Algemene Leden Vergadering eens een andere plaats uit te kiezen dan altijd maar Amsterdam en anderzijds oppert om een ledenpas in te voeren voor de Kring. Aantoonbaar lidmaatschap van een kunstenaarsvereniging heeft nogal wat voordelen, met name ook in Duitsland.

  Hoewel begrip opgebracht kan worden voor het variëren van de locatie moet wel bedacht worden dat, kijkend naar de spreiding van de leden over Nederland er 40 leden komen uit Noord-Holland, 16 uit Zuid-Holland en 12 uit Gelderland. Vanuit die hoek bekeken ligt Amsterdam natuurlijk vrij centraal en is goed bereikbaar par auto en openbaar vervoer.

  Over nut en noodzaak van een ledenpas wordt gesproken e de algemene opinie is dat een ledenpas een gepasseerd station is. En mogelijke combinatie als voordeelpas bij bedrijven wordt niet (meer) als zinvol gezien.
  Wel wordt onderschreven dat een grotere naamsbekendheid van de Kring aandacht verdient. Bij exposities dient nadrukkelijker het lidmaatschap van de Kring te worden vermeld. Dit gedachtengoed wordt opgepakt door het bestuur.

 4. Bestuurssamenstelling
  De vacature, ontstaan door het vertrek van Merel Holleboom, ruim anderhalf jaar geleden, is gevuld!
  Marian Meerbeek heeft zich bereid verklaard deze functie (die echt door een “beeldhouwer” moet worden vervuld, de komende jaren te willen vervullen. Per direct heeft zij dan ook zitting genomen achter de bestuurstafel.
  Willibrord Wedemeijer, alweer jaren lang het vertrouwde gezicht op de stoel van de penningmeester, heeft zijn vertrek per 1 januari 2020 aangekondigd. Wel zal hij de financiële verantwoording over het boekjaar 2019 (figuurlijk gesproken) nog voor zijn rekening nemen. Intussen is Ans Goemans bereid gevonden de functie van penningmeester over te nemen. Ook zij is per direct aangeschoven achter de bestuurstafel en zal de komende maanden gezamenlijk met Willibrord opereren en de functie per genoemde datum overnemen.
  Beide nieuwe bestuursleden worden enthousiast begroet en ontvangen door de vergadering.

 5. Financiën
  - Jaarverslag 2018 (zie site)

  Het jaarverslag is gepubliceerd op de website, ter inzage dus voor alle leden. De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers.
  Terugkijkend kan worden vastgesteld dat de viering van ons jubileum in 2018 financieel gezien een beperkte verliespost heeft opgeleverd. Dit verlies wordt volledig ten laste gebracht van het eigen vermogen van de Kring.
  De volledige bijdrage van de Mondriaan stichting is ten goede gekomen aan de deelnemende leden van de Kring.
  Ook de begrotingspost Pictoright wordt (desgevraagd) nogmaals toegelicht: Deze organisatie kent elke beeldhouwer per jaar € 50,00 toe nadat de Kring haar ledenbestand per eerste van de maand januari heeft aangeleverd. Lidmaatschap van meerdere organisaties die profiteren van deze regeling kent geen cumulatief patroon: slechts vanuit één organisatie wordt de vergoeding toegekend. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van het aantal leden en bedraagt standaard jaarlijks € 50,00 (achteraf).

  Marus van der Made krijgt (desgevraagd) tekst en uitleg over de financiën rond de jubileumviering. Het cijfermateriaal wordt hem tijdens de vergadering ter hand gesteld door Willibrord.
   
  - Verslag kascommissie
  De commissie (ook wel rekening commissie genoemd), bestaande uit Raymond Hirs en Leni van den Band, heeft per mail haar bevindingen gerapporteerd met als aanbeveling decharge te verlenen aan het bestuur/de penningmeester. Leni is verhinderd aanwezig te zijn bij de vergadering vandaar dat Raymond de bevindingen toelicht met daarbij een uitgebreide bespiegeling over tal van andere zaken, zoals gewenste vergoedingen voor materiaal en reizen, inzet van social media, benaderen jongeren voor een lidmaatschap van de Kring en inzet en gebruik van beurzen.

  - Goedkeuring jaarverslag
  Het jaarverslag 2018 wordt, na het verslag van de kascommissie, goedgekeurd en decharge wordt verleend.

  - Goedkeuring begroting 2020 (zie site)
  De  begroting 2020 is vroegtijdig door Willibrord op de website geplaatst, om iedereen in de gelegenheid te stellen vooraf kennis van deze begroting te nemen.
  Willibrord memoreert nog maar eens dat de bijdrage aan exposities, normaal gesproken € 600,- mogelijk aan de lage kant is. Hij bepleit een hogere bijdrage aan exposities dan nu het geval is. De bijdrage zou zijns inziens van 42 % naar 50 % moeten worden verhoogd.
  In het ideale geval kom je tot een substantiële bijdrage in de reiskosten, de materiaalkosten en de sta (hang) vergoeding, daarbij onmiddellijk aangevend dat de inkomstenkant van de Kring een trendmatige daling kent, vooral veroorzaakt door het teruglopend ledenaantal.

  De gedachte om (kostenbesparend) de bijdrage van Sculpture Network (€ 220,-) te schrappen wordt door de vergadering niet gedeeld. Enerzijds is de besparing minimaal en anderzijds zou je op deze wijze de korting, die je als lid van de Kring krijgt bij een lidmaatschap van Sculpture Network verspelen.

  Na nog enige toelichting van Willibrord wordt met algemene stemmen ingestemd met het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten en wordt de begroting 2020 geaccordeerd.

 6. Verslaglegging gang van zaken expositie commissie
  Godelieve, lid van de expositie commissie, doet verslag van de laatste vergadering van de expositie commissie van 23 september jongstleden:
  In 2019, het jaar na de jubileumviering, zijn slechts een beperkt aantal exposities georganiseerd door de Kring. Dat staat natuurlijk los van alle individuele exposities, georganiseerd door de leden zelf.

  Voor 2020 staan in ieder geval een viertal exposities op stapel:
  1. Kasteel Ravenstein, te Heenvliet bij Rotterdam
      Betreft de Pinksteren, mei – juni 2020
      Organisatoren: Leni van den Band en Marian Meerbeek
  2. Pulchri, de grote zaal en een tuintentoonstelling, te Den Haag
      juli – augustus 2020
      Organisatoren: Godelieve Smulders en Marian Meerbeek
  3. Hofje van Nieuwkoop, in samenwerking met Pulchri, te Den Haag
      eind augustus 2020
      Organisator: Marian Meerbeek
  4. Hofwijk, landgoed voormalig landhuis van Huygens, te Voorburg
      half september 2020
      Organisator: Marian Meerbeek, gelinkt aan museum Voorburg

  Voor 2021 staat voorlopig een expositie in de Heemtuin op het programma.
  Mogelijke tentoonstellingen waar de eerste (voorzichtige) voorbereidingen voor zijn uitgevoerd:
  1. Artis
  2. Museum van Loon
  3. Wester Amstel
  4. Willet-Holthuysen

  Mogelijke ideeën om nader te onderzoeken:
  1.
  St Gerlach Beeldentuin
  2. Achter de Westduinen
  3. Landgoed Anning ahof, Zwolle
  4. Nest, Tentoonstellingsruimte
  5. Den Haag, Constant Rebeque plein
  6. Bergkerk in Deventer
  7. Gardino, Berg en Terblijt
  8. Haagse Kunstkring nieuwe leden tentoonstelling
  9. Paleis Soestdijk
  10. Het HEM , het nieuwe kunstpaleis in de oude kogelfabriek in Zaandam
  11. Museum Kathrinen Hof, Kranenburg in Duitsland
  12. Artoll, werkplek,  Bettburg Hau bij Kleef Duitsland
  13. Munster, Duitsland
  14. Huntenkunst,
  15. Loods 6
  16. Kunstrai Erik Hermida
  17. Figuratieve beurs
  18. Molenhoek in Noord-Limburg
  19. Forten te Den Helder


 7. Ballotagecommissie
  De huidige ballotagecommissie, bestaande uit de volgende leden: Marcel van Zijp (secretaris), Catharina van der Ven, Simon Nussmeijer, Petra Boshart, Imke Beek en, Marian Meerbeek, heeft in 2019 drie ballotage ronden georganiseerd, wat een 5-tal nieuwe leden heeft opgeleverd (zie agendapunt 1. Opening).
  Petra Boshart zal de commissie verlaten evenals Marian Meerbeek, die zich vanaf nu bezig zal houden met bestuursactiviteiten en met de expositie commissie. Afgelopen jaar heeft Leen Kessels zich bereid verklaard zitting te willen nemen in de ballotagecommissie. De secretaris zal haar benaderen met de vraag of die bereidheid nog immer aanwezig is. Voor de andere vrijgekomen functie zal een vacature plaatsing mogelijk een vervanger opleveren.

 8. De NKvB na 2018, een vooruitblik
  Zoals in de vorige Algemene Leden vergadering is voorgesteld is in een klein comité invulling gegeven aan de oprichting van een “denktank”.
  Door de secretaris is op 6 maart 2019 een discussiestuk “Nederlandse Kring van Beeldhouwers” opgesteld om enigszins richting te geven aan de te voeren discussies binnen deze denktank. Drukke agenda’s van alle deelnemers aan deze discussiegroep ten spijt is de groep 2 keer bijeen geweest (op 14 maart en op 29 augustus). Van beide bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Zonder inhoudelijk alle discussie uitvoerig te belichten is de stelling gerechtvaardigd dat de groep een te kleine afspiegeling van de Kring vormt om representatief te zijn. Het is om die reden dat gezocht wordt naar een behandeling waarbij de leden van de kring allen betrokken (kunnen) worden. Voorgesteld wordt om de activiteiten van de denktank voort te zetten en dat op enig moment de uitkomsten daarvan in een vorm van enquête naar de leden wordt gestuurd voor eventuele besluitvorming. Aldus wordt besloten.

  Sanne van Tongeren wil graag meedoen in de groep en de secretaris zal dan ook de geproduceerde stukken (het discussiestuk en de beide verslagen) aan haar doen toekomen.

 9. Exposities 2020 en verder
  Kortheidshalve wordt verwezen naar het gestelde in agendapunt 6. Verslaglegging van de expositiecommissie.

 10. Leden dag 200
  Mieke Kleinendorst zal de ledendag dit jaar organiseren en wel op 11 december. Zij licht een tipje van de sluier op voor wat betreft het programma: een kunsthistoricus zal een lezing geven (onderwerp: gips) en in samenwerking met de Rijks Academie wordt een rondleiding voorzien langs gipsmodellen. Ook een lunch en afsluitende borrel maken onderdeel van het programma uit. Een uitnodiging wordt t.z.t. rondgestuurd.

 11. Rondvraag
  Henk van Bennekum neemt de gelegenheid te baat om aandacht te vragen voor een aantal uitnodigingen: Een symposium Sector Dordrecht overvde kunstenaarspraktijk van gisteren en vandaag. Daaraan verbonden zal op 11 oktober in hetzelfde Dordrechts Museum het jubileumboek “In materie verbeeld - 40 jaar Sector Dordrecht Nederlandse Kring van Beeldhouwers worden gepresenteerd.

  Wellicht ten overvloede wordt (desgevraagd) nogmaals duidelijk gemaakt door Klaas aan Marus van der Made dat de curator van de jubileumtentoonstelling niet betaald is.

  Godelieve memoreert de recente gebeurtenissen rond de expositie Amsterdamse Bos, waarbij de nieuwe opzet van deze expositie uitgaat van de gedachte dat beeldhouwers zelf de initiële kosten moeten bekostigen en dat slechts voor een kleine groep (uiteindelijk) geselecteerde kunstenaars er een vergoeding inzit. Dat betekent dus dat veel andere kunstenaars kosten maken zonder enige vergoeding. Alhoewel de handelswijze niet op veel instemming kan rekenen van de vergadering wordt het niet nodig geacht dat de Kring uit naam van de kunstenaars hiertegen ageert. Zo zijn nu eenmaal de regels van het spel tegenwoordig….!

  Geen rondvragen verder meer aan de orde en dus sluit de voorzitter de vergadering .


https://drive.google.com/open?id=0B0LURo-bU7OQV1hUOU4tdW9EaUZaQjg1UW05dXkzWWRoNS1V