Menu

ActieNKvBmidresVerslag Algemene Leden Vergadering NKvB 4 november 2018

(dit verslag is tevens te downloaden als Word-document: ALV 4 november 2018 eindversie.docx)

Datum:              4 november 2018, aanvang 12.30 uur

Plaats:               Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht

Bestuur:Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Willibrord Wedemeijer, penningmeester  en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst, Kaat Schulte, Raymond Hirs, Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Willibrord Wedemeijer, Merel Holleboom, Dick Simonis, Maria Glandorf, Mia Trompenaars, Wim Bakker, Elini Tzatzalos, Cune van Groeningen, Henk van Bennekum, Rita van der Vegt, Ans Repkes, Louis Nienhuis, Karen Santen, Marian Meerbeek, Leni van den Band, Bert Poot, Eddy Gheress, Marco Goldenbelt, Annemie Bogaerts, Melanie de Vroom, Marus van der Made, Hannie van der Made, Simon Nusmeijer, Adriaan Seelen

Afmeldingen: 42 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.


 1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen
  De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Gememoreerd wordt dat een tweetal leden van de Kring het afgelopen jaar zijn overleden te weten Luut de Gelder en Per Abramsen. Saillant detail is dat Luut nog mee heeft kunnen doen aan de jubileumexpositie. De vergadering neemt een minuut stilte in acht om beide leden te gedenken.

   In de afgelopen periode, sinds de Algemene Leden Vergadering van 11 juni 2017, zijn 7 nieuwe leden toegetreden tot de Kring. Eind 2017 zijn Jos Verschaeren en Yvonne Halfsen positief geballoteerd en in 2018 kunnen we Ellen Klijzing, Wianda Keijzer, Jan Wils, Ans Repkes en Bert Poot verwelkomen. De twee laatstgenoemden zijn aanwezig en stellen zich voor aan de vergadering.

  Tegenover de aanname van nieuwe leden staat een fors aantal leden dat de Kring heeft verlaten. Daan geeft aan dat in 2017 13 leden, in 2018 12 leden en per 1 januari 2019 aanstaande reeds een 5-tal leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Desgevraagd worden verschillende redenen genoemd waarom de leden zijn vertrokken:
  - hoge leeftijd gecombineerd met een teruglopende productie;
  - een groeiende behoefte om solo de carrière voort te zetten;
  - lidmaatschap van een andere vereniging;
  - onvrede over de meerwaarde van het lidmaatschap van de Kring;
  - wegens wanbetaling het lidmaatschap ontnomen;
  - wegens financiële redenen.
  Vanuit de vergadering wordt benadrukt dat het van belang is om de redenen van vertrek goed vast te stellen opdat lering getrokken kan worden uit deze informatie. Met name de neerwaartse trend in ledenaantal is reden van grote zorg. Na enige discussie wordt besloten  om in kleiner verband een studiegroep in te richten die zich primair met de vraagstelling “hoe nu verder” gaat bezighouden. Door allen wordt onderkend dat een vorm van herbezinning na een bestaan van 100 jaar meer dan op zijn plaats is. Het bestuur neemt hierin het voortouw.

 2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 11 juni 2017
  De notulen van de vergadering worden doorgenomen en zonder noemenswaardige aanpassingen ( één naam dient gecorrigeerd te worden: lees ten rechte Wil van Blokland in plaats van Wil Blokland) geaccepteerd door de vergadering  en vervolgens vastgesteld.

 3. Binnengekomen stukken en mededelingen
  Naast de afmeldingen voor de vergadering zijn er vier mails binnengekomen welke vermeld en behandeld dienen te worden.
  -  een mail van Leen Kessels,
  waarin zij aangeeft zitting te willen nemen in de
     ballotagecommissie van de Kring. Deze mail zal worden behandeld in agendapunt 7.
  - een mail van Fredy Wubben, waarin vragen en opmerkingen inzake de jubileum-
     tentoonstelling staan. Deze mail zal worden behandeld bij agendapunt 8.
  - een mail van Dick Simonis met een aantal opmerkingen en vragen inzake de
    financiële stukken, aangeleverd voor de ALV. Deze mail is reeds in het voortraject
    door Klaas beantwoord maar voor zover van toepassing zal dit verder worden
    meegenomen bij agendapunt 5.
  - een mail van Marcel van Zijp, waarin wordt gesproken over een mogelijk
    lidmaatschap van de ballotagecommissie door Anjet van Linge. Ook dit punt wordt
    behandeld bij agendapunt 7.


 4. Bestuurssamenstelling
  Merel Holleboom heeft reeds in de voorgaande Algemene Leden Vergadering haar vertrek uit het bestuur aangekondigd. Ondanks deze aankondiging heeft Merel haar takenpakket tot op heden nog steeds voor (meer dan) 100 % uitgevoerd. En ook nu biedt zij aan tot het einde van het kalenderjaar beschikbaar te zijn. Alle reden om een dringend beroep te doen op de vergadering om te komen tot liefhebbers die de functie van Merel willen overnemen. Het wordt absoluut noodzakelijk geacht om deze functie door een beeldhouwer te laten vervullen. Ondanks een herhaalde oproep van Klaas hebben zich in de vergadering geen kandidaten opgegeven. Maar de oproep om toe te treden tot het bestuur blijft bestaan!

 5. Financiën
  - Jaarverslag 2017 (zie site)

  Het jaarverslag is gepubliceerd op de website, ter inzage dus voor alle leden. De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers. Met name de begrotingspost Pictoright wordt toegelicht: Deze organisatie kent elke beeldhouwer per jaar € 50,00 toe nadat de Kring haar ledenbestand per eerste van de maand januari heeft aangeleverd. Lidmaatschap van meerdere organisaties die profiteren van deze regeling kent geen cumulatief patroon: slechts vanuit één organisatie wordt de vergoeding toegekend. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van het aantal leden en bedraagt standaard jaarlijks € 50,00.
  Betaling over 2018 dient nog te gebeuren.

  - Verslag kascommissie
  De commissie, bestaande uit Joep Struyk en Kaat Schulte, heeft per mail  op 9 oktober  haar bevindingen gerapporteerd met als aanbeveling decharge te verlenen aan het bestuur/de penningmeester. Daar beide commissieleden aan het einde van hun termijn zijn dienen er twee nieuwe leden gekozen te worden. Na rondvraag bestaat de kascontrolecommissie uit de volgende twee leden:
  Raymond Hirs en Leni van den Band

  - Goedkeuring jaarverslag
  Willibrord geeft desgevraagd aan dat de jubileum begroting, na definitieve afronding, later dit jaar op de website zal worden geplaatst.
  Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd en decharge wordt verleend.

  - Goedkeuring begroting 2019 (zie site)
  Hoewel de  begroting 2019 op de website staat vermeld, blijkt deze niet door een ieder te benaderen te zijn. Klaarblijkelijk hebben KPN abonnees moeite om de website te benaderen. De discussie rond dit punt is uiteindelijk aanleiding om te komen tot het besluit om onze website te beveiligen. Deze actie wordt opgepakt door Nenad en Dick Simonis. Daar over de begroting 2018 en 2019 enige verwarring is ontstaan, verduidelijkt Willibrord een en ander: de begroting 2018 is reeds in 2017 goedgekeurd en de voorliggende begroting voor 2019 dient nu (anno 2018) te worden goedgekeurd.

  Willibrord wijst op het teruglopend aantal leden van de Kring wat onmiddellijk inhoudt dat ook de contributie inkomsten het komende jaar teruglopen. Van ruwweg € 19.000,00 naar € 17.000,00. Enige discussie ontstaat over nut en noodzaak om in het contributiegeld “opgenomen” te hebben het lidmaatschap van het tijdschrift Beelden (€ 35,00). Over de kwaliteit van het tijdschrift zijn geen klachten (in tegendeel) maar door meerderen wordt geconstateerd dat er niet altijd even positief over de Kring wordt geschreven. En dat is toch enigszins vreemd, als je bedenkt dat het blad Beelden slechts kan bestaan bij de gratie van het feit dat alle Kringleden een lidmaatschap via de Kring hebben…. Vooralsnog blijft de situatie bij het oude maar wellicht kan het een onderwerp zijn van de in punt 1 genoemde studiegroep “hoe nu verder?”. Ondanks het feit dat de contributie inkomsten teruglopen wordt voorgesteld om de contributie op hetzelfde niveau te houden en ook de afspraken inzake vermindering contributie in samenhang met het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Voor alle duidelijkheid is het besluit hieromtrent, genomen in de Algemene Leden Vergadering van 17 november 2013 hieronder nogmaals weergegeven:
  Handhaving contributie op €180,00 per jaar;
  Verhoging seniorenleeftijd naar 70 jaar+ minimaal 20 jaar lidmaatschap met onmiddellijke ingang, mits nog actief als werkend lid, anders vrienden lidmaatschap.


  Een laatste punt van discussie gaat over het lidmaatschap van de Kring bij Sculpture Network. In het verleden werd door vrijwilligers van de Kring de website van Sculpture Network in de gaten gehouden en werden interessante artikelen doorgespeeld aan de leden van de Kring. Deze vorm van informatieverstrekking vindt heden ten dage niet meer plaats. Ook de vraag of de Kring haar lidmaatschap van Sculpture Network (kosten op jaarbasis zijn € 220,00) dient voort te zetten, kan worden meegenomen in de reeds eerder vermelde studiegroep.

  Na nog enige toelichting van Willibrord op de bijdragen vanuit de Kring aan exposities wordt met algemene stemmen ingestemd met het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten en wordt de begroting 2019 geaccordeerd.

 6. Verslaglegging gang van zaken expositie commissie
  Merel en Godelieve, beiden lid van de expositie commissie, doen verslag:
  Terugkijkend naar 2018 kunnen we constateren dat we een aantal geslaagde exposities hebben georganiseerd naast de jubileum tentoonstelling in Pulchri, te weten de nieuwe leden tentoonstelling in Pulchri, de tentoonstelling Hof van Nieuwkoop (samenwerking met Pulchri-leden, georganiseerd door Marjan Meerbeek) en de lopende expositie in het Dordrechts museum, geïnitieerd en georganiseerd door Henk van Bennekum .

  Voor 2019 staan weer enkele exposities op de nominatie. Denk aan het Amsterdamse Bos, waarbij overwogen wordt een combinatie van theateroptredens en beeldende kunst te realiseren. Dick Simonis, Mai Movrin en Godelieve Smulders gaan samen met Jan Heeren in december praten over o.a. Jan Heeren zijn (vooralsnog onmogelijke) eis om een grotere bijdrage vanuit de Kring, tenminste € 500,00 per beeldhouwer en het gebrek aan mankracht (geen stagiaire meer in 2019). Het is leuk om te vermelden dat nagenoeg alle beelden uit 2017 weer ergens anders in Amsterdam geplaatst zijn.

  Denk ook aan de mogelijkheid bij de GGZ in Eindhoven:
  voor 1 maart 2019 zal een plan worden geschreven door Hans Marechal vd GGZ Eindhoven  in samenwerking met de expositiecommissie. Dit plan gaat naar de gemeente Eindhoven voor subsidie om van het terrein een wisselende beeldentuin te maken waarbij we gaan voor een win-win situatie: de leden van de Kring krijgen stageld, transport en verzekering voor hun werk en de GGZ Eindhoven krijgt een terrein met een prettige interessante uitstraling voor bezoekers/passanten/cliënten en werknemers. De kunstwerken worden onderdeel van een  therapie waarbij cliënten helpen met het onderhoud onder begeleiding.

  De eerder aangekondigde expositie bij kasteel Groeneveld (er is al ruim twee jaar met elkaar gesproken) gaat om meerdere redenen niet door.

  En dan de tentoonstelling Kuub in Utrecht. In februari vindt deze tentoonstelling, georganiseerd door Cissy van der Wel plaats, waarbij de galeriehouder Jaap Roel zelf een selectie heeft gemaakt uit de Kring leden.

  Na de succesvol verlopen jubileum tentoonstelling lijkt het de expositiecommissie een goed idee om een tweejaarlijks terugkerende tentoonstelling te organiseren, een biënnale op een prima locatie, met een goede organisatie.

  De werkwijze en mogelijkheden van de expositiecommissie worden vanuit diverse zijden bezien, waarbij vragen als “is hang- en stageld “ nog wel van deze tijd en “moeten we geen regiomanagers aanstellen” worden bediscussieerd. Ook het mogelijk aanstellen van een art-director door de Kring wordt als een mogelijkheid gezien. Hoewel een deel van de vragen in voorgaande jaren al eens beantwoord is, wordt het wijs geacht de werkwijze, de samenstelling van de expositie commissie, de bijkomende financiële vraagstukken etc. in de reeds eerder gememoreerde studiegroep te laten bezien.

 7. Ballotage commissie
  De huidige ballotagecommissie, bestaande uit de volgende leden: Marcel van Zijp (secretaris), Catharina van der Ven, Henny van der Meer, Imke Beek en Marco Goldenbeld, heeft in 2018 drie ballotage ronden georganiseerd, wat een 5-tal nieuwe leden heeft opgeleverd. De laatste ballotageronde van 2019 wordt eerdaags gehouden en kent een tweetal kandidaten. Naast vervanging van leden wordt gevraagd om extra leden op te nemen in de commissie om bij voorkomende gelegenheden te kunnen invallen indien noodzakelijk. Als nieuwe leden geven zich op: Leen Kessels, Marian Meerbeek, Dick Simonis en Simon Nusmeijer. Marco Goldenbeld zal in ieder geval terugtreden.

 8. Jubileumjaar 2018, een terugblik
  Henk van Bennekum maakt van de gelegenheid gebruik om een foto presentatie te tonen van de jubileumviering. De foto’s zijn gemaakt door zijn dochter.

  Klaas benoemt zoveel mogelijk in chronologische volgorde een aantal zaken die gespeeld hebben in de aanloop naar de jubileum tentoonstelling en die elk op hun eigen manier effect hebben gehad op het uiteindelijke resultaat.
  - fondswerving bij de grote fondsen
  Er is veel geld ( ca € 70.000,-- ) bij de grote fondsen gevraagd  maar geen van de aanvragen is gehonoreerd. Alleen het beroep op het experimenteer reglement Kunstenaarshonoraria heeft ca € 20.000,00 opgeleverd, omdat met alle exposerende beeldhouwers een contract was opgemaakt. Aldus is een uitbetaling van stageld ad € 225,00 per beeldhouwer gerealiseerd. De afwijzingen door de fondsen variëren van “niet passend binnen het huidige sponsorbeleid” tot “onvoldoende vertrouwen in de kwaliteit omdat geen inhoudelijk scherpe selectie van de deelnemers wordt gemaakt”. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat er veel te veel aanvragen de toch al magere spoeling verder uitdunnen. Die ontwikkeling lijkt nog niet ten einde.

  - deelname van het Koninklijk Huis
  Trots zijn we als Kring dat prinses Beatrix de jubileum expositie wilde openen, maar PR-wise hebben we dat jammer genoeg niet of nauwelijks uit kunnen spelen. Immers, het optreden van de prinses diende tot op een relatief laat tijdstip strikt geheim te worden gehouden, waardoor er geen adequate marketing aan kon worden verbonden.

  - organisatorische wijzigingen
  De aanvankelijke betrokkenheid van Beelden aan Zee is in het voorbereidingstraject in een laat stadium weggevallen, evenals de plannen om de expositie in Duitsland (deels) voort te zetten. Ook de halvering van de cultuursubsidies in Den Haag resulteerde uiteindelijk in het wegvallen van de mogelijkheid om op het Lange Voorhout beelden te plaatsen.

  - crowdfunding actie
  De crowdfunding actie heeft netto € 11.152,00 opgeleverd. Daarmee is de catalogus gefinancierd. Voor de crowdfunding geldt wat voor de hele jubileumviering heeft gegolden: te veel werk voor te weinig mensen. Dat heeft hier en daar helaas tot schoonheidsfoutjes geleid. 

  Resumerend kan worden vastgesteld dat de bijdrage vanuit de Kring hoger is uitgevallen dan voorzien doch de Kring heeft nog steeds een gezonde vermogenspositie. Geschat wordt (er kon geen harde telling uitgevoerd) dat ruwweg 4.000 bezoekers de expositie hebben bezocht.

  Klaas nodigt vervolgens de vergadering uit zich uit te spreken over het jubileum:

  - reacties leden

  - Onaanvaardbaar dat tegen de afspraken in oud werk getoond is tijdens de expositie.
    Er worden geen na(a)m(en) genoemd. Het bestuur wordt dringend verzocht betrokkene(n) aan te schrijven.
  - De zaal stond veel te vol, waardoor het werk onvoldoende tot zijn recht kon komen.
  - De kwaliteit van de catalogus (ringband) is beneden peil. Daar had vanuit de Kring
     extra geld naar toe gemoeten om het eindresultaat van voldoende kwaliteit te laten
     zijn.
  - Iemand zag het als een gemiste kans dat de Kring de aangeboden
     extra ruimte in Pulchri niet heeft geaccepteerd.
  - Het reeds in het begin van het traject geuite bezwaar niet met het thema te kunnen
     leven (het reageren op de signaalbeelden.
  - Een te grote diversiteit en verschil in kwaliteit.
  - Een feest voor de bezoeker!

  Tenslotte, in antwoord op de ingezonden brief van Fredy Wubben die vroeg wie gesprekspartners van de prinses aan de statafels had geselecteerd, vertelt de Voorzitter: De Dienst Koninklijk Huis is zeer dwingend geweest in het protocol van de opening. Van de openingshandeling via de route voor de rondleiding van de prinses tot de gesprekspartners van de prinses aan de statafels (drie per tafel). Tevoren moest van ieder van de statafel gasten een kort cv worden ingeleverd. Er mocht niemand anders bij. Klaas heeft in samenspraak met Willemijn en een aantal deelnemers een korte CV opgesteld van diegenen die bereid waren als tafelgast op te  treden. Het was niet echt een selectie maar vooral een kwestie van bereikbaarheid en beschikbaarheid. De beveiliging van de prinses zal de sfeer van openheid en vrolijkheid wel incidenteel negatief hebben beïnvloed. Voor de keuze van het fotomateriaal in het blad Beelden is in eerste instantie de fotograaf en vervolgens de eindredacteur verantwoordelijk. De Kring heeft daarin geen zeggenschap gehad. Willemijn heeft vier foto’s voor de pers uitgekozen. Ten slotte geeft Klaas aan dat er geen aparte terugkoppeling van subsidieverzoeken en reacties daarop naar de deelnemers komt.

  Mieke Kleinendorst meldt dat in aanvulling op de jubileumviering een zestal lezingen zijn gepland waarvan nummer zes binnenkort zal worden gehouden. De belangstelling vanuit de kring is volgens haar niet groot, reden om hier nog een extra oproep tijdens de ALV voor te doen.

 9. Website
  - Algemene verordening gegevensbescherming
  Klaas informeert de vergadering kort over de in werking getreden verordening. Vanaf eind mei van dit jaar moeten organisaties hun bedrijfsvoering in overeenstemming hebben gebracht met deze verordening. In de praktijk komt dat voor de Kring neer op een te publiceren privacy verklaring (welke gepubliceerd zal worden op onze website) waarin een aantal zaken wordt vastgelegd w.o. welke persoonsgegevens worden verzameld en bijgehouden en met welk doel en wat de rechten zijn van de leden t.a.v. deze gegevens en het gebruik daarvan.
  Voor nieuwe leden zal tijdens de ballotage al informatie worden aangeleverd waarop de kandidaat leden kunnen/moeten reageren. Voor de bestaande leden zal nog een aparte registratie van hun “goedkeuringen” worden opgezet.
  Bovenstaande zal op zeer korte termijn gerealiseerd worden.

  Geconstateerd wordt dat de website, naar aanleiding van het recente vertrek van een aantal beeldhouwers niet volledig is bijgewerkt. Daan zal Dick Simonis een overzicht sturen van correcties en nodige aanpassingen van de website.

 10. Exposities 2018/2019
  Kortheidshalve verwijst Klaas hier naar hetgeen onder agendapunt 6 is vermeld.

 11. Leden dag 2019
  Om de vergadering tijdig te kunnen beëindigen en de leden nog de gelegenheid te  geven om de tentoonstelling in het Dordrechts Museum te bezichtigen, vervalt de behandeling van dit agendapunt. Het is wel een onderwerp dat bij de Nieuwjaarsbrunch ter tafel zal worden gebracht.

 12. Rondvraag
  Geen rondvragen. Om 16.15 uur sluit de Voorzitter de vergadering en is er nog net tijd voor een bezoek aan de tentoonstelling “Omzien”