Menu
ActieNKvBmidresTer voorbereiding op de komende algemene ledenvergadering (ALV) van zondag 4 november 2018 vindt u hier de agenda en (bijgevoegd) de jaarcijfers over 2017, de notulen van de ALV van 11 juni 2017 en de nieuwe begroting 2019. De ALV vindt ter ere van de tentoonstelling “Omzien, 40 jaar Nederlandse Kring van Beeldhouwers- sector Dordrecht” plaats in ‘’één der zalen van het Dordrechts Museum, Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht. Hulde aan de sector Dordrecht voor het organiseren van deze tentoonstelling!
LET OP: u wordt verzocht uw Museum jaarkaart mede te nemen; met deze kaart is de entree tot het museum gratis, zonder kaart bedragen de kosten € 12 per persoon.
 
Nederlandse Kring van Beeldhouwers
Algemene Ledenvergadering te houden op 4 november 2018 in het Dordrechts Museum, Museumstraat 40 in Dordrecht
Aanvang:  12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur)
 AGENDA 
1. Opening en welkom nieuwe leden; rondsturen presentielijst en afmeldingen. 
2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 11 juni 2017, zie website.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen.
4. Bestuurssamenstelling:
- Merel Holleboom heeft haar functie in de zomer van 2018 neergelegd. Het bestuur heeft nog geen opvolger gevonden.
5. Financiën:
- Jaarverslag 2017 zie website;
- Verslag kascommissie;
- Goedkeuring jaarverslag;
- Goedkeuring begroting 2019 zie website.
6. Verslaglegging gang van zaken expositie commissie.
7. Ballotagecommissie:
- Vervanging en aanvulling commissieleden.
8. Jubileum jaar 2018, een terugblik.
9. Website:
- Algemene verordening gegevensbescherming
10. Exposities 2018/2019
11. Ledendag 2019