Menu

Verslag Algemene Leden Vergadering NKvB 11 juni 2017

Datum:11 juni 2017, aanvang 12.00 uur

Plaats:A08 Events, KNSM-Laan 808 , Amsterdam

Bestuur:Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Willibrord Wedemeijer, penningmeester; Merel Holleboom, bestuurslid en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst,Maria Schilder, Kaat Schulte, Raymond Hirs, Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Willibrord Wedemeijer, Merel Holleboom, Dick Simonis, Maria Glandorf, Mia Trompenaars, Gonda van der Zwaag, Erik van Spronsen, Ada van Wonderen, Wim Bosman, Wil Blokland, Imke Beek, Nenad en Brigitte Belanger

Afmeldingen: 32 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.

1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen
De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Henk van Bennekum heeft zich op het laatste moment nog afgemeld en Brigitte Belanger zal later aanschuiven.
2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 24 april 2016
De notulen van de vergadering worden doorgenomen en zonder aanpassingen geaccepteerd door de vergadering  en vervolgens vastgesteld.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
Los van de afmeldingen voor de vergadering zijn er geen binnengekomen stukken ter behandeling, anders dan al vermeld in de agenda.


De voorzitter deelt mede dat de activiteiten rond het opzetten van de mogelijkheid tot crowdfunding nagenoeg zijn afgerond. De bijbehorende stichting 3D is opgericht en het ligt in de bedoeling om te starten met crowdfunding bij de expositie Boslust. Binnen deze expositie wordt aldus kennis en ervaring opgedaan. Carla Rump heeft haar miniatuurtjes aangeboden als “beloning” binnen dit eerste project (Boslust).

De voorzitter geeft desgevraagd aan dat het mogelijk is om zowel ondersteuning voor het project als voor de kunstenaar zelf na te streven met de mogelijkheid tot crowdfunding op onze site. Het belang van tegenprestaties wordt onderkend en diverse suggesties zijn inmiddels gedaan. In dit verband wordt ook vrienden lid MinnieFolkersma genoemd die ook in het kader van het 75 jarig bestaan van de Kring een boekwerk heeft geschreven. Gepoogd moet worden binding te verkrijgen en samenwerking voor langere tijd na te streven.

Ten einde de giften binnen de crowdfunding ook aftrekbaar te laten zijn is het van belang dat de stichting 3D de ANBI status bezit, aangezien de gelden naar deze stichting worden overgemaakt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat het opzetten van dit soort fondswerving activiteiten via crowd.funding goed gedocumenteerd en gerubriceerd moeten worden, hetgeen de nodige tijd en aandacht zal vergen. Wellicht dat hiervoor (weer) een beroep kan worden gedaan op de Vrijwilligers Centrale van Amsterdam.
4. Bestuurssamenstelling
- Merel zou graag haar taken met een tweede kunstenaar delen
O.a. door gewijzigde privé omstandigheden is het voor Merel niet meer mogelijk alle taken die zij binnen het bestuur vervult naar behoren uit te voeren. Na het (desgevraagd) benoemen van een aantal van de taken wordt uiteindelijk door de vergadering verzocht om een totaal overzicht van de taken, thans in de portefeuille van Merel aan alle leden te doen toekomen. Mogelijk dat voor deeltaken een ander lid zich geroepen voelt te assisteren.

- Er is een schrijnend tekort aan handen voor uitvoeringstaken zoals werk rondom exposities,  PR en subsidie aanvragen
Door de voorzitter wordtuiteengezet dat op alle gebieden schaarste aan capaciteit bestaat doch dat de volgende matregelen zijn genomen:
Voor de verschillende exposities wordt met name een bijdrage  vanuit de expositie commissie verwacht. Zie hiervoor ook agendapunt 6. Voor de PR heeft Brigitte Belanger aangeboden een bijdrage te willen leveren (zie de laatste nieuwsbrief van haar hand!) en ook Willemijn Vesseur gaat hierin, naast haar coördinerende rol voor het jubileumjaar, een rol vervullen. Voor het aanvragen van subsidies tenslotte is het contract met Ralph Levie inmiddels getekend. Hij gaat vooralsnog starten met de aanvragen in het kader van het jubileumjaar.
5. Financiën
- Jaarverslag 2016 (zie site)
Het jaarverslag is gepubliceerd op de website, ter inzage dus voor alle leden. De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers. Aangegeven wordt dat het archief van de NKvB, sinds vele jaren op de Jan Tooropstraat 1 gevestigd, is verhuist. De reden hiervan is gelegen in de verhuizing van de FNV/Kiem naar een nieuwe locatie waar voor de Kering geen ruimte beschikbaar werd gesteld. Daarmee is dus ook het postadres van de Kring vervallen. Tot nader order kan het adres van de secretaris als postadres van de Kring worden gezien:
ir. D.F. Meijer
Mercurius 35
1785 AH Den Helder

De penningmeester beantwoordt vervolgens een aantal vragen vanuit de vergadering:
Het bedrag van € 1.895,68 betreft een lening van de NKvB aan de stichting 3D. Enerzijds betreft dit oprichtingskosten en anderzijds een aanschaf van een computer. Het is het voornemen het bedrag in de toekomst terug te storten op rekening van de NKvB.

Het overschot van € 3.355,77 zal, na goedkeuring van het financieel verslag worden toegevoegd aan de post reservering jubileum, wat daarmee op een totaal bedrag van 
€ 14.452,82 komt.

Uit het gepresenteerde cijfermateriaal blijkt dat niet alle contributiegelden zijn ontvangen. Desgevraagd geeft de penningmeester aan dat er beleid is geformuleerd op deze situaties en dat persoonlijke afspraken over betalingstermijnen altijd mogelijk zijn.

De post expositiekosten wordt verklaard, waaronder de uitleg dat de ontvangen subsidies voor de expositie op Vijversburg een-op-een zijn overgemaakt naar Vijversburg.

- Verslag kascommissie
De commissie heeft per mail op 5 april haar bevindingen gerapporteerd met als aanbeveling decharge te verlenen aan het bestuur/de penningmeester.

- Goedkeuring jaarverslag
Door de voorzitter wordt de oprichting van de stichting 3D gememoreerd, welk bestuur wordt gevormd door de bestuursleden van de NKvB (voorzitter, penningmeester en secretaris). De doelstelling is bijzonder algemeen verwoord. Hoewel er thans een financiële link ligt tussen beide stichtingen (zie punt 5, jaarverslag 2016) benadrukt de voorzitter dat de NKvB niet aangesproken kan worden op zaken de stichting 3D betreffende.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en decharge wordt verleend.

- Goedkeuring begroting 2017 (zie site)
De penningmeester geeft aan dat om meerdere redenen de inkomsten uit contributie iets teruglopen: leden die om het bereiken van een gerespecteerde leeftijd korting op de contributie krijgen/het ledenbestand iets afneemt, etc.
Tijdens de vergadering ontstaat enge onduidelijkheid t.a.v. het beleid rond contributie vermindering als gevolg van bereiken betreffende leeftijd. Secretaris gaat dit uitzoeken.

Al discussiërend over gehouden en te houden exposities (Sypesteyn, BoslustVijversburg en de Hortus) wordt de behoefte gevoeld om evaluaties van gehouden exposities in breder verband te verspreiden. Nagegaan zal worden of, naast natuurlijk de expositiecommissie, er gebruik kan worden gemaakt van het ledendeel op de website om e.e.a. hier te publiceren, met als ultieme doel kennisdeling.
6. Verslaglegging gang van zaken expositie commissie
Merel en Godelieve, beiden lid van de expositie commissie, doen verslag: er is inmiddels en grote groep van zo’n 10 leden die actief zijn in de commissie waar veel dingen spelen. Met name ook aan de structuur moet nog het nodige werk worden verricht. Het idee is om circa 6 keer per jaar bijeen te komen en per expositie een lid af te vaardigen die samen met anderen (deelnemende kunstenaars bijvoorbeeld) de expositie gaat organiseren.
Momenteel wordt het aanstaande jubileum wel enigszins als remmend ervaren: alle aandacht en energie gaan die richting op! Vandaar dat bij tijd en wijle een wat afwachtende houding wordt aangenomen.
Ook de discussie over één grote expositie per jaar of meerdere exposities, speelt binnen de commissie.
Voor 2019 zijn al diverse locaties aangemerkt, waarbij wordt gestreefd naar betaling aan de kunstenaars. Toch zie je daarnaast een behoefte vanuit de beeldhouwers om ook deel te nemen aan niet betaalde exposities, zoals die in Den Helder en in de Bijlmer bajes (“getuigt van hoge nood”).
7. Ballotage commissie
De secretaris meldt dat er momenteel geen voortgang te bespeuren is bij het proces van balloteren. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de secretaris van de ballotage commissie (Stephanie Rhode) al eind vorig jaar te kennen heeft gegeven de functie niet langer te kunnen uitoefenen. De eerste ballotage (januari 2017) heeft nog wel plaatsgevonden (resultaat: alle kandidaten, 4 stuks, afgewezen), maar die van mei al niet meer. De reeds aangemelde kandidaten voor deze tweede ronde dienen op hele korte termijn te horen hoe een en ander opgepakt gaat worden.
Marcel van Zijp geeft aan de vacature van secretaris van de ballotage commissie op te pakken en verzoekt de secretaris de namen van de kandidaten door te geven. Een ieder is de mening toegedaan dat bij afwijzing van kandidaten er een gedegen onderbouwing moet worden opgemaakt welke met betrokken kandidaat gedeeld gaat worden.
Ook Imke Beek geeft aan plaats te willen nemen in de ballotage commissie. 
8. Jubileumjaar 2018
- Activiteiten
Komende donderdag komt de jubileumcommissie voor de laatste keer voor de zomer bijeen. Prominent op de agenda staat de begroting, welke binnenkort vastgesteld moet worden. Op de voorhand wordt uitgegaan van een benodigd budget van zo’n 
€ 150.000,-

- Jubileumtentoonstelling Pulchri
Voor de expositie hebben zich 100 leden aangemeld! Willemijn Vesseur coördineert de activiteiten rond deze expositie. Momenteel wordt bezien hoe de beschikbare ruimte optimaal gebruikt kan worden. Vooralsnog wordt aangegeven dat elke beeldhouwer een ruimte van 1 meter bij 1 meter tot zijn/haar beschikking krijgt. Over de maximaal toelaatbare hoogte wordt nog gesproken. Voorlopig wordt uitgegaan van 1 meter hoogte.
Ook het gebruik van standaard sokkels wordt overwogen. Wordt nog vervolgd!

- Catalogus
Geen bijzonderheden.

- Financiering
Zoals aangegeven wordt uitgegaan van een benodigd budget van € 150.000,- waarvoor Ralph Levie verantwoordelijk is. Hoewel hij ook ingezet kan worden voor andere exposities is de jubileum expositie voorlopig inzet van zijn handelen.

- Andere exposities 2018
De mogelijkheid om in 2018 ook te exposeren in buitenhuizen van de VerenigingHendrick de Keijser wordt  momenteel besproken. Met name over twee buitenplaatsen (in de omgeving van Heiloo en Delft) wordt gesproken. Deze vereniging bestaat ook 100 jaar in 2018 en ziet mogelijkheden haar festiviteiten op te leuken met exposities van de Kring. Niet over alle buitenhuizen kan de vereniging beschikken (denk bijvoorbeeld aan Beekenstein in Velsen).
Op dit moment wordt onderzocht of deze beide buitenplaatsen ingezet kunnen worden na afloop van de jubileum expositie in Pulchri.

Aan andere exposities, zoals in het kruithuis, het Amsterdamse Bos (!) en Sypesteyn wordt gewerkt. Het bestuur heeft het niet doorgaan van de expositie in Groeneveld in 2018 per brief aan de organisatie toegelicht. Cissy van der Well onderhoudt contact om te bezien of 2019 mogelijkheden biedt.
9. Website
- Toegankelijkheid
Onderkend wordt dat de website tamelijk statisch is en aangepast moet worden om voor jongeren aantrekkelijker te worden. Ook de mogelijkheid een combinatie te maken met facebook wordt positief beoordeeld. Op die wijze kan veel meer “traffic” worden gerealiseerd. Ook wordt gesproken over het feit dat de website niet op de buitenwacht gericht is, voortkomende uit het verleden.
Nenad geeft aan dat mogelijkheden tot verbetering wel degelijk aanwezig zijn maar dat de wensen vanuit de Kring aangeleverd moeten worden. Ook over de inhoud bestaat geen discussie….die komt niet van Nenad maar dient van de leden zelf te komen. De voorzitter verzoekt de vergadering akkoord te gaan met het aanpassen van de website en het opzetten van een facebookpagina, gekoppeld aan de site. De vergadering gaat daarmee akkoord.

- Vrijwilligers
Er is sprake van vrijwilligers die aangeleverd materiaal op de site kunnen plaatsen en natuurlijk vrijwilligers die de informatie zelf aanleveren. Aan beide is op dit moment een tekort. Een oproep dus aan allen….!
10. Exposities 2017
Over Sypesteyn kan worden opgemerkt dat zondag aanstaande de expositie wordt geopend. De samenwerking tussen de Kring en Sypesteyn is keurig vastgelegd in een overeenkomst. Financieel zijn er geen strubbelingen te verwachten.

Het Amsterdamse Bos begint echt een “blijvertje” te worden. Gaan we dus de komende jaren vol energie mee  verder.

Voor de nieuwe leden expositie wordt nog gezocht naar een geschikte locatie (Kruisruimte of de Cacao Fabrieken?).
11. Ledendag 2017
Het is al weer enige tijd geleden dat er een leden dag is georganiseerd door een van de leden van de Kring. Een oproep gaat uit……..wellicht in september of oktober?
12. Rondvraag
Nenad vraagt toestemming (financieel) om meer geheugenruimte te kunnen realiseren. Het betreft een € 5,- á € 6,- per maand. Het bestuur geeft akkoord.

Kaat Schult vraagt  aandacht voor de opening van Sypesteyn komende zondag en verzoekt deze aankondiging nogmaals aan alle leden van de Kring te sturen.

Ymke Beek en Gonda van der Zwaag vragen aandacht voor de te houden zomer expositie in de Fundatie (Zwolle). Een oproep aan de leden om in te zenden!

Gonda van der Zwaag vraagt aandacht voor de gemaakte film van de expositie in het Amsterdamse Bos in 2016. Deze film is bekostigd door de Kring en dus vindt zij dat alle deelnemers aan zo’n expositie ook in beeld gebracht moeten worden. Brigitte Belanger (de filmmaakster) onderkent deze behoefte, legt uit hoe een en ander in 2016 is gegaan en stelt voor bij voorkomende gelegenheden even af te stemmen.