Menu

Transitieregeling Amsterdams Fonds voor de Kunst
Aan te vragen tot 30 november 2012

(niet bedoeld als instandhoudingssubsidie)

Inleiding
De Transitieregeling is een nieuwe eenmalige regeling. Het fonds ziet 2012 en 2013 als een overgangsperiode waarin de sector zich mede vanwege de landelijke en lokale bezuinigingen moet herpositioneren. Het aangaan van samenwerkingsverbanden en het opzetten van alternatieve verdienmodellen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Een samenwerking kan onder meer tot doel hebben om publieksuitbreiding te realiseren en/of kosten te besparen. Het ontwikkelen van alternatieve verdienmodellen zou onder meer afhankelijkheid van subsidie kunnen verminderen. Het fonds stelt aanvragers door deze regeling in staat (een deel van) de benodigde middelen voor deze ‘transitie’ te verkrijgen.

Deze regeling heeft als doel het verlenen van financiële bijdragen aan organisaties die zich steviger willen verankeren en positioneren in de beleidsperiode 2013-2016 door onder meer het aangaan van samenwerkingsverbanden en het aanboren van nieuwe financieringsbronnen. Een bijdrage uit deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld als instandhoudingsubsidie en vormt in die zin dus géén alternatief voor opname in het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam.

Voorwaarden, indientermijn en maximale bijdrage

De regeling is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen. Natuurlijke personen kunnen geen beroep doen op deze regeling. Gelet op de doelstelling zal het AFK zich terughoudend opstellen bij de ondersteuning van organisaties die reeds door of namens de overheid meerjarige projectsubsidies ontvangen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2012 en worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Het subsidieplafond van de Transitieregeling bedraagt 300.000 euro. Hiermee kunnen naar verwachting 10 tot 12 aanvragen worden gehonoreerd. De bijdrage kan worden verleend voor een periode die maximaal loopt tot 31 december 2013. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 30.000,00.

Zie voor verdere informatie over de voorwaarden de regeling en de toelichting.

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl