Menu

Ons administratiekantoor Hanna Blom stuurde weer een nieuwsbrief vol belastingtips: 

ì    successiewet

ì    estate planning

ì    dwangsom

ì    heffingsrente

ì    btw binnen EU

ì    mkb 2010

ì    tips en trucs

Nieuwe Successiewet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Successiewet. De tarieven voor schenken en erven worden verlaagd, vrijstellingen voor partners en kinderen gaan omhoog en het erven van een onderneming wordt eenvoudiger.

o De vrijstelling van erfbelasting voor partners gaat omhoog naar € 600.000

o De vrijstelling van erfbelasting voor kinderen gaat omhoog naar € 19.000

o De tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag naar 10% over de eerste € 118.000 euro en 20% procent over het restant

Kinderen tussen de 18 en de 35 jaar kunnen gebruik maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling van € 50.000 voor een schenking van hun ouders, op voorwaarde dat deze wordt gebruikt voor studie of voor aankoop van een woning. De vrijstelling voor ouders die erven van kinderen wordt verhoogd van € 2.000 naar € 45.000.

Het wetsvoorstel wordt nog in de Eerste Kamer behandeld en treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2010.

Estate planning

Notariële volmacht

Het is van belang dat uw vermogen altijd bestuurd kan worden. U kunt hiervoor een notariële volmacht verstrekken aan uw echtgenoot, kinderen of adviseur. Als de volmachtgever niet meer in staat is zijn vermogen te beheren, dan kan de gevolmachtigde dit doen. Het is ook mogelijk voor bank- en effectenrekeningen een specifieke volmacht op te laten maken bij de bank. Deze is dan echter wel beperkt tot de bankzaken en werkt niet voor zaken als bijvoorbeeld de verkoop van een huis. Een algemene volmacht eindigt bij overlijden van de volmachtgever.

Executeur

De verdeling van een nalatenschap eindigt soms in een ruzie waarbij erfgenamen de hakken in het zand zetten of weigeren iets te tekenen. Door bij testament een executeur te benoemen kan de nalatenschap worden afgewikkeld zonder dat erfgenamen de verdeling, of bijvoorbeeld verkoop van een huis, kunnen blokkeren. Een onafhankelijk belastingadviseur of een deskundige notaris kunnen uitstekend als executeur fungeren. Leg in het testament vast of de executeur een uurtarief krijgt of wettelijk loon (1% van de nalatenschap).

Bewind en voogdij

Door vermogen bij schenkingsakte of bij testament onder bewind te stellen voorkomt u dat er onverantwoord met uw nalatenschap wordt omgegaan. Een bewind opnemen voor alle afstammelingen tot bijvoorbeeld de 25-jarige leeftijd is bereikt, is gebruikelijk. Verder is het raadzaam een voogd te benoemen om ook duidelijkheid te verschaffen in wie verantwoording draagt inzake opvoeding en huisvesting van de kinderen. Denk aan een passende vergoeding. Opvoeden van kinderen en het beheren van vermogen vereisen elk een eigen aanpak. Benoem bij voorkeur verschillende personen als bewindvoerder en als voogd.

Dwangsom Belastingdienst

Als u een aanvraag (zoals een aanvraag om een voorlopige aanslag te wijzigen) of bezwaar (zoals een bezwaar tegen een aanslag) bij de Belastingdienst indient, hoort u binnen de wettelijke termijn een beslissing te ontvangen. Deze beslistermijn staat op de ontvangstbevestiging die u van de Belastingdienst krijgt. Hebt u binnen deze termijn geen beslissing ontvangen, dan kunt u van de Belastingdienst een dwangsom eisen. Dit geldt alleen voor nieuwe aanvragen en bezwaren die u na 1 oktober 2009 hebt ingediend. Voor huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag geldt deze regeling pas vanaf 1 januari 2011. Uw belastingadviseur kan de dwangsomeis voor u verzorgen.

Heffingsrente

De Belastingdienst mag voortaan niet meer dan 3 maanden heffingsrente rekenen wanneer u een aanslag moet betalen. Deze 3 maanden gaan in op het moment dat u een aangifte of een aanvulling op een aangifte indient. De door de Hoge Raad gedane uitspraak geldt voor alle aanslagen die vanaf 25 september 2009 zijn opgelegd en voor alle aanslagen waartegen u op die datum nog bezwaar kon maken. Bij een correctie door de inspecteur geldt de beperking van de heffingsrente niet. Komt u in aanmerking voor deze nieuwe regeling, dan krijgt u vanzelf de te veel betaalde heffingsrente terug. De Belastingdienst gaat dit centraal regelen. U hoeft zelf dus geen bezwaar te maken tegen de heffingsrente. U moet de aanslag wel op tijd betalen. Het gaat dan om het bedrag dat op de aanslag staat, dus inclusief heffingsrente.

Nieuwe regels btw in de EU vanaf 2010

Vanaf 1 januari 2010 veranderen de regels voor btw heffing binnen de Europese Unie.

o De opgaaf ICL (Intracommunautaire leveringen) wordt ICP (Intracommunautaire prestaties). Niet alleen de levering van goederen, maar ook verrichte diensten in EU-verband moeten worden aangegeven middels een ICP opgaaf

o Als u als ondernemer een dienst verricht aan een ondernemer in ander EU-land of een dienst afneemt van een ondernemer in een ander EU-land, dan verandert de regelgeving, raadpleeg uw adviseur

o U vraagt voortaan bij de Nederlandse Belastingdienst elektronisch de btw terug uit andere EU-landen. Voor voorwaarden en formulieren zie Belastingdienst: Btw in de EU vanaf 2010

Let op: voor een dienst aan een particulier in een ander EU-land brengt u wél de Nederlandse btw in rekening.

MKB-winstvrijstelling en urencriterium

De MKB-winstvrijstelling wordt per 2010 verhoogd van 10,5% naar 12%. Hierbij vervalt het urencriterium, zodat ook deeltijdondernemers en ondernemers met een dienstbetrekking van de MKB-winstvrijstelling gebruik kunnen maken. De MKB-winstvrijstelling geldt voor de jaarlijkse winst én voor de stakingswinst. Het afschaffen van het urencriterium voor de MKB-winstvrijstelling maakt het aantrekkelijker om een onderneming te starten. Het urencriterium (1.225 uur) blijft intact voor alle overige ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek en investeringsaftrek.

Tips en trucs

 Voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over elektronisch factureren is er nu de website 'e-factureren'. Hier kan ook de publicatie ‘e-factureren voor het bedrijfsleven’ worden besteld

 In verband met de economische crisis mag het gebruikelijk loon van de DGA over 2009 en 2010 bij omzetdaling worden bijgesteld. Voor de berekening en de voorwaarden kunt u als DGA contact opnemen met uw belastingadviseur

Nota bene

Het jaareinde nadert, denk nog aan de volgende zaken:

• kleine (rest)hypotheek aflossen: kan belasting besparen, vraag advies

• kleinere privé schulden: zoveel mogelijk vóór 31 december betalen (belastingaanslagen en schulden onder de drempel van 2.900 per persoon)

• schenkingen: de schenkbelasting wijzigt per 1 januari 2010

• urenstaat: wanneer u in aanmerking denkt te komen voor zelfstandigenaftrek (1.225 uur)

• overzicht zakelijke kilometers: wanneer u voor de zaak in een privé auto rijdt

Tot slot

De tarieven voor schenken en erven worden verlaagd. Om deze maatregelen te financieren worden de accijnzen op wijn en shag iets verhoogd. Aan u wat u het beste kunt schenken….